Poslovni sekretar

Vabimo vas na predstavitev programa Poslovni sekretar in svetovanje glede vpisa

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si . Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

poslovni sekretar informativna prijava vsš cpu

Študij na smeri Poslovni sekretar ima najdaljšo tradicijo na CPU in tudi eno najdaljših med višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji. Študenti se tekom študija usposobijo za načrtovanje, organiziranje in vodenje del v tajništvu, za opravljanje zahtevnih strokovnih del in reševanje delovnih problemov.

Študenti se naučijo kritično razmišljati in samostojno odločati, skrbeti za kakovost dela, učinkovito komunicirati v slovenskem in v tujih jezikih ter delati na osnovi poslovne etike in pozitivnega razmišljanja.

Trajanje študija v programu Poslovni sekretar
• Študij traja dve leti
• Prenovljeni študijski program Poslovni sekretar je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogojiVišja strokovna šola Ljubljana - informacije o vpisu

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih
ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Predmetnik programa Poslovni sekretar
OBVEZNI MODULI (89 KT)
• Komunikacija (16 KT): Poslovni tuji jezik 1; Poslovno komuniciranje; Praktično izobraževanje 1
• Poslovanje in finance (12 KT): Ekonomika poslovanja; Računovodstvo in finančno poslovanje; Praktično izobraževanje 1
• Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT): Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni; Informacijska tehnologija in podatki; Praktično izobraževanje 1
• Zakonodaja in uprava (13 KT): Gospodarsko pravo; Ustava in državna ureditev*; Državna uprava in upravni postopek*; Praktično izobraževanje 1
• Poslovni jezik (14 KT): Poslovni tuji jezik 2; Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku; Praktično izobraževanje 2
• Sodobna pisarna (16 KT): Sodobno vodenje pisarne; Ljudje v organizaciji; Praktično izobraževanje 2
• Organizacija in protokol (13 KT): Osnove upravljanja in organizacija poslovanja; Projektno organiziranje poslovnih dogodkov; Praktično izobraževanje 2
(* predmet je izbiren)

IZBIRNA MODULA (12 KT)
• Komuniciranje z javnostmi (12 KT): Poslovni tuji jezik 3; Trženje in tržno komuniciranje; Praktično izobraževanje 2
ali
• Spletno poslovanje (12 KT): Elektronsko poslovanje; Grafični in spletni dizajn v pisarni; Praktično izobraževanje 2

PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT)
Izbrati je potrebno en izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe oz. naziva Poslovni sekretar mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module / predmete
• enega izmed izbirnih modulov / predmete
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

Katalog

optera is open source marketing automation