TEKOČI PROJEKTI

GREEN CHAMBERS - Strateško partnerstvo za vzpostavitev novega modela zelenih zbornic, ki zagotavlja poklicno izobraževanje in usposabljanje na področjih okoljske trajnosti in upravljanja

Glavni cilj projekta Green Chambers je odpraviti vrzel v znanju in usposobljenosti zbornic na področju okoljske, socialne in managerske strategije. Za to nameravamo:
– Razviti program usposabljanja učiteljev
– Izboljšati ocenjevanje, ki ga ponujajo zbornice
– Ponuditi kakovosten in inovativen model usposabljanja, ki temelji na sodelovanju, učenju skozi delo in vzajemnem učenju
– Razširiti nov model »zelene zbornice«, ki uporablja načelo ESG (Environmental, Social, and Governance) zase in izvaja ocenjevanje na terenu

Pričakovani rezultati projekta so:
– Kompetenčni profil in učna pot za učitelja ESG
– Inovativen tečaj usposabljanja o ESG, ki vključuje interno izvajanje strategij ESG znotraj zbornic
– Pristopni program, ki vabi nadaljnje mreže zbornic, da se pridružijo trajnostnemu modelu »zelenih zbornic«.
– Trajen učinek na lokalni, regionalni in ravni EU v smislu preoblikovanja poslovnih modelov v bolj trajnostne in družbene prakse.

Trajanje projekta: 1/11/2022 – 31/10/2024

3E-LEARNING - Izkušnja podjetniškega e-učenja za usposabljanje srednješolcev

Projekt želi ponuditi izkušnjo poslovne igre za povečanje digitalne podjetnosti, vodstvenih kompetenc in zmožnosti srednješolcev. To izobraževalno orodje bo učiteljem in učencem omogočalo učinkovito interakcijo v digitalnih učilnicah. Cilj projekta 3E-LEARNING je:

1. Zagotoviti novo vrsto izobraževalnega orodja za podporo učiteljem pri organizaciji privlačnih in vključujočih spletnih učilnic;

2. Prenesti uporabne vodstvene kompetence učencem, z uporabo virtualne izkušnje.

Prvi rezultat projekta 3E-LEARNING je pristop, ki združuje metode pedagogike, oblikovanja in programskega inženiringa. Drugi projektni rezultat je metodologija, ovrednotena v igralnih sejah, za prepoznavanje prednosti in slabosti v novem kontekstu. Tretji projektni rezultat je poslovna igra, ki bo na spletu brezplačno na voljo vsem partnerjem. Poslovna igra bo učencem omogočila, da osebno izkusijo 3 različne vidike podjetništva: 1. Kako brati trg. 2. Kako sprejemati odločitve: 3. Kako izkoristiti priložnosti/inovacije.

Spletna stran projekta: https://www.3e-learning.org/

Trajanje projekta: 1/9/2022 – 31/8/2024

SILVER GROW - Karierno usmerjanje in digitalno izobraževanje za starejše delavce v podjetjih

Cilj projekta Silver Grow je zagotoviti kompleksen model storitev za starejše delavce, da bi podprli njihov potencial na trgu dela. Predvideva spodbujanje vseživljenjske orientacije in svetovanja, namenjenega starejšim delavcem. Projekt bo izboljšal znanje in kompetence kariernih svetovalcev, delodajalcev in zaposlenih v zvezi z novimi metodami svetovanja, ki temeljijo na konstruktivističnem pristopu. Partnerji bodo ustvarili »hitro pot« za starejše delavce in promovirali ustvarjene projektne rezultate.

Rezultati projekta bodo sledeči: 5 panelov s strokovnjaki v vsaki partnerski državi, 50 poglobljenih intervjujev z delodajalci in zaposlenimi, eno poročilo z interaktivnimi deli/orodji, nabor orodij, razvit med ustvarjanjem celovite poti usposabljanja in svetovanja (hitra odzivna pot) za starejše zaposlene, 50 zaposlenih iz izbranih podjetij bo povečalo svojo  socialno strokovno učinkovitost in 25 učiteljev bo pridobilo kompetence v okviru delovanja celovitega pristopa.

Trajanje projekta: 1/10/2022 – 30/9/2025

I.D.E.A. - Evropski pristop internacionalizacije in digitalizacije

Projekt je odgovor na močno občuteno potrebo MSP v EU, da vstopijo, se razvijejo in ostanejo v mednarodnih poslovnih krogih. Projekt obravnava temo nadnacionalnega pomena z večaktorskim partnerstvom, strategijo sodelovanja, soizdelavo modela stalnega usposabljanja in skupnega eksperimentiranja znotraj evropskih držav in dveh transnacionalnih mobilnosti (LTTA) za trenerje. I.D.E.A. predstavlja ukrep evropskega pomena, ki lahko spodbuja razvoj ponudbe usposabljanja za poklicno izobraževanje in usposabljanje in ki ustvarja pomembne učinke v smislu spodbujanja inovacij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter spodbuja inovacijske zmogljivosti in konkurenčnost EU in držav članic. Glavni dosežki bodo povezani z razvojem trajnostnega, multidisciplinarnega in sodelujočega pristopa, ki bo olajšal prenos znanja in povezave med usposabljanjem in poslovanjem ter zmanjšal neusklajenost med veščinami, ki jih ustvarjajo izobraževalni sistemi in tistimi, ki jih zahtevajo proizvodni sistemi z opredelitvijo tečajev usposabljanja, usmerjenih na analizo poslovnih potreb podjetja in razvoj celostnih izobraževalnih pristopov za ustvarjanje pozitivnih učinkov v smislu konkurenčnega razvoja malih podjetij in poklicne uspešnosti delavcev. Srednjeročno je projekt namenjen krepitvi temeljev dobro organizirane in integrirane mreže, ki vključuje različne partnerje iz usposabljanj in podjetij, tako, da z njo vpliva na oblikovanje politike in sposobnost povečanja oblikovne učinkovitosti tečajev usposabljanja v kontekstu evropskih partnerstev.

Spletna stran projekta: http://ideaeuproject.com/

Trajanje projekta: 28-02-2022 do 28-02-2024

Akademija za kombinirano učenje

Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje/Combined learning model for vocational education in the field of mechanical engineering and development of competencies of students and teachers for digital education – Akademija za kombinirano učenje/Academy for combined learning (AcademyCOLE)

Namen projekta je vzpostavitev kombiniranega učnega modela in digitalnega učnega okolja z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.
Kombiniran učni model bo temeljil na digitalni učni platformi; z namenom njegovega delovanja bodo razvita tudi nova digitalna orodja in vsebine, kar bo omogočilo razvoj novih praks poučevanja oz. modernizacijo obstoječih. V sodelovanju vseh partnerjev bomo razvili več interaktivnih učnih gradiv za dijake in učitelje.

Skozi aktivnosti vzajemnega učenja, ki bodo opolnomočile učitelje strokovnih predmetov, bo projekt omogočil izmenjavo znanj in dobrih praks ter potreb različnih deležnikov (industrija, fakultete, učitelji, ravnatelji in strokovno osebje) z namenom pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.

Več o projektu na…. https://www.academycole.si/

Trajanje projekta: 1. 6. 2022–30. 4. 2024

Projekt Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 823.296 evrov.

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Projekt RETRAIL - Novi trendi na področju maloprodaje

Cilj projekta Retrail je uvesti maloprodajna MSP v svet inovacij digitalnega poslovanja, jim pomagati, da ostanejo v koraku s svojimi večjimi partnerji in povečati svojo prodajo. Potrebe, ki jih obravnavamo s tem projektom, so prehod iz analogne v digitalno dobo – ne za velika podjetja, ampak za MSP, potreba kupca po lažji in hitrejši nakupovalni izkušnji in predvsem in potreba po univerzalnem dostopu do takšnega znanja ne glede na fiskalno raven podjetja. Ciljne skupine, ki jih naslavljamo, so MSP z maloprodajnimi dejavnostmi, prodajalci v maloprodaji, vodje prodaje in osebje, ki dela v trgovini na drobno, katerih učinkovitost je mogoče nadgraditi z digitalnimi inovacijami, pa tudi učitelji, ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki malim in srednjim podjetjem zagotavljajo usposabljanje, združenja podjetnikov, gospodarske in trgovinske zbornice itd.

Spletna stran projekta: https://retrail.eu/

Trajanje projekta: 01-01-2022 do 01-11-2023

Projekt WORKING SMART

WorkingSmart gradi na strateškem partnerstvu med podjetji in izobraževanjem, da bi razširil nabor veščin kadrovskih menedžerjev v javnih in zasebnih organizacijah, vključno z lastniki in menedžerji v mikro in malih podjetjih. Predlagano inovativno usposabljanje jim bo omogočilo, da bodo sposobni ustvarjati okolja, ki spodbujajo pametno delo, z izboljšanjem upravljanja raznolikosti znotraj in med organizacijami po Evropi, spodbujanjem vrednot in odstranjevanjem tveganj, povezanih z delom na daljavo. Delo na daljavo zahteva nove spretnosti, ki jih je treba upravljati, da bi bilo uspešno za vse.

Spletna stran projekta: https://www.workingsmartproject.eu/

Trajanje projekta: 01-11-2021 do 01-11-2023

Projekt Green VET Choices

Projekt Green VET Choices se pridružuje boju za bolj zdrav planet z razvojem in izvajanjem inovativne učne metodologije za povečanje zelenih veščin in zanimanja za zeleno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poklici ponujajo bogate priložnosti za posameznike, ki jih zanimajo zelene tehnologije, zeleno podjetništvo, zeleno socialno poslovanje in z njimi povezane okoljsko ozaveščene panoge. Ti poklici in poklicne poti igrajo ključno vlogo pri prizadevanju za bolj zdravo okolje in zeleno rast v evropskih gospodarstvih. Projekt Green VET Choices vidi svoj osrednji cilj v razvoju načina za združevanje zelenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z bojem proti podnebnim spremembam s povečanjem privlačnosti in ozaveščenosti o okolju prijaznih poklicnih možnostih ter spodbujanjem zahtevanih zelenih in digitalnih veščin in kompetenc.

Spletna stran projekta: https://greenvetchoices.eu/

Trajanje projekta: 01-11-2021 do 01-03-2024

Projekt RETOURN - Recovery Tourism after Natural disasters

Projekt RETOURN (RECOVERY TOURISM after Natural disaster), pozicioniran na področju poklicnega usposabljanja, je bil zasnovan kot odgovor na pomanjkanje pripravljenosti in ustreznega znanja oseb, ki delujejo v turističnem sektorju o obvladovanju tveganj in povrnitvi škode, ki je posledica naravnih nesreč; nesreče, kot so potresi, poplave, orkani in pandemije, kot je tista, ki jo je povzročil COVID-19.

Namen projekta je strukturirati, vsebinsko implementirati, preizkusiti in razširjati program usposabljanja »Recovery Tourism after Natural disasters«, osredotočen na obvladovanje turističnih nesreč in obnovo turistične podobe po nastanku naravne nesreče. Ta pot bo sestavljena iz: – osebnega poučevanja, – odprtih izobraževalnih virov, – laboratorijskih dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z alternativnim didaktičnim načinom resne igre, namenjene učenju tehnik in praks oblikovanja nastajajočih strategij v kompleksnih, negotovih in “motečih” okoljih kot so tisti, ki so utrpeli naravne nesreče.

Spletna stran projekta: https://retourn.eu/

Trajanje projekta: 01-11-2021 do 01-05-2024

Projekt S.I.M.P.L.E.

Projekt S.I.M.P.L.E. izhaja iz opažanja eksponentnega povečanja gospodarske in družbene ranljivosti, kjer ugotavljamo, da je ena od možnih rešitev te nujne situacije ustvarjanje novih inovativnih poslovnih modelov. Za podjetnike je nujno, da prepoznajo vrednost v smislu družbenega vpliva svojega poslovanja ali družbenega učinka, ki ga vsaka intervencija ustvari na skupnost ali na posebne kategorije upravičencev. S projektom S.I.M.P.L.E. želimo prepoznati trajnostne poti, poslovne modele in metodologije merjenja vpliva, ki upoštevajo posebne značilnosti MSP in izkoriščajo dobre poslovne prakse na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Poleg tega želimo opredeliti ustrezne spretnosti, potrebne za vzpostavitev takšne poti preoblikovanja znotraj MSP.

Projekt EMIC-GEM

Projekt »Embracing Modular Innovation in Construction – Getting Education Modernised« (EMIC-GEM), ki ga financira program Erasmus+, vodi City of Glasgow College v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Academia Maribor ter partnerji iz Španije, Nemčije, Avstrije in Združenega Kraljestva. Namen tega projekta je spremeniti izvedbo naprednega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za modularno gradnjo. Z inovativnim modelom usposabljanja in kompetenčnim okvirjem bodo predstavljene najboljše prakse in pristopi za primerjavo izobraževanja pedagoškega osebja. Ključni procesi bodo digitalizirani, poudarek pa bo na dekarbonizaciji, izboljšanju učinkovitosti energije in virov, varnosti na delovnem mestu ter raznovrstnosti delovne sile.

Več na: http://emic-gem.eu/

Projekt ELPT Transport

Projekt ”ELP Transport” je strateško partnerstvo, katerega cilj je razvoj inovativnih rezultatov na področju poklicnega usposabljanja za sistem lokalnega javnega prevoza (LPTS), razvitih nadnacionalno in na podlagi usklajenega delovanja med raziskavami, podjetji LTPS, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter lokalnimi skupnostmi. Dinamika preoblikovanja globalno vpliva na sektor mobilnosti v mestih. Javni promet ima strateško vlogo. Razvoj, inovacije, intramodalnost in medsebojne povezave za potnike in blago ter zlasti na mestni – in zato tudi na lokalni ravni – so med večjimi izzivi evropskega prometa, zato, da bi bile lahko storitve učinkovitejše in bolj trajnostne. Partnerstvo je bilo ustvarjeno za razvoj inovativnih rešitev za usposabljanje, s katerimi se lahko odzovemo na vse bolj zapleteno okolje sistema javnega prometa, ki se spopada z naraščajočimi izzivi v smislu okoljske in gospodarske trajnosti, tehničnih in gospodarskih kompetenc in pristopa, osredotočenega na uporabnika.

Več na: https://www.elptransport.eu/

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.