TEKOČI PROJEKTI

Projekt WORKING SMART

WorkingSmart gradi na strateškem partnerstvu med podjetji in izobraževanjem, da bi razširil nabor veščin kadrovskih menedžerjev v javnih in zasebnih organizacijah, vključno z lastniki in menedžerji v mikro in malih podjetjih. Predlagano inovativno usposabljanje jim bo omogočilo, da bodo sposobni ustvarjati okolja, ki spodbujajo pametno delo, z izboljšanjem upravljanja raznolikosti znotraj in med organizacijami po Evropi, spodbujanjem vrednot in odstranjevanjem tveganj, povezanih z delom na daljavo. Delo na daljavo zahteva nove spretnosti, ki jih je treba upravljati, da bi bilo uspešno za vse.

Trajanje projekta: 01-11-2021 do 01-11-2023

Projekt Green VET Choices

Projekt Green VET Choices se pridružuje boju za bolj zdrav planet z razvojem in izvajanjem inovativne učne metodologije za povečanje zelenih veščin in zanimanja za zeleno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poklici ponujajo bogate priložnosti za posameznike, ki jih zanimajo zelene tehnologije, zeleno podjetništvo, zeleno socialno poslovanje in z njimi povezane okoljsko ozaveščene panoge. Ti poklici in poklicne poti igrajo ključno vlogo pri prizadevanju za bolj zdravo okolje in zeleno rast v evropskih gospodarstvih. Projekt Green VET Choices vidi svoj osrednji cilj v razvoju načina za združevanje zelenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z bojem proti podnebnim spremembam s povečanjem privlačnosti in ozaveščenosti o okolju prijaznih poklicnih možnostih ter spodbujanjem zahtevanih zelenih in digitalnih veščin in kompetenc.

Trajanje projekta: 01-11-2021 do 01-03-2024

Projekt RETOURN - Recovery Tourism after Natural disasters

Projekt RETOURN (RECOVERY TOURISM after Natural disaster), pozicioniran na področju poklicnega usposabljanja, je bil zasnovan kot odgovor na pomanjkanje pripravljenosti in ustreznega znanja oseb, ki delujejo v turističnem sektorju o obvladovanju tveganj in povrnitvi škode, ki je posledica naravnih nesreč; nesreče, kot so potresi, poplave, orkani in pandemije, kot je tista, ki jo je povzročil COVID-19.

Namen projekta je strukturirati, vsebinsko implementirati, preizkusiti in razširjati program usposabljanja »Recovery Tourism after Natural disasters«, osredotočen na obvladovanje turističnih nesreč in obnovo turistične podobe po nastanku naravne nesreče. Ta pot bo sestavljena iz: – osebnega poučevanja, – odprtih izobraževalnih virov, – laboratorijskih dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z alternativnim didaktičnim načinom resne igre, namenjene učenju tehnik in praks oblikovanja nastajajočih strategij v kompleksnih, negotovih in “motečih” okoljih kot so tisti, ki so utrpeli naravne nesreče.

Trajanje projekta: 01-11-2021 do 01-05-2024

Projekt VET BIG

Partnerji projekta ”VET BIG – Businesesses’ International Growth” so pripravili izobraževalni program na podlagi izsledkov raziskav izvedenih v vseh državah članicah konzorcija. Izobraževalni program sestavlja 13 enot, ki pokrivajo glavne teme o internacionalizaciji in digitalizaciji MSP. Program je trenutno v tehnični obdelavi, kar pomeni, da se pripravljajo izobraževalni videoposnetki, ki bodo objavljeni v vseh nacionalnih jezikih partnerjev (IT, SL, ŠP, GR in PL); konec oktobra bo vse gradivo za usposabljanje objavljeno na platformi, ki bo udeležencem na voljo prek registracije.
Cilj usposabljanja je vključiti 80 delavcev (20 v Italiji, po 15 v Grčiji, na Poljskem, v Španiji in Sloveniji) z manj izkušnjami na področju internacionalizacije.

Več na: https://www.businessesinternationalgrowth.eu/

Projekt S.Ma.R.T.

Trenutno na visokošolskih zavodih ni učnih načrtov, ki bi posrednikom na trgu omogočili nabor znanja in kompetenc, potrebnih za spopadanje z izzivi nenehno spreminjajočih se svetovnih trgov kmetijskih proizvodov. Sedanji pristop spodkopava sposobnost EU, da ohrani svoj svetovni tržni delež in poveča učinkovitost notranjega trga z boljšim pozicioniranjem svojih izdelkov. Ker je nastala potreba po oblikovanju inovativnih učnih načrtov za izobraževanje poklicnih posrednikov o ustreznem položaju tako pri ponudbi (t.i. proizvajalci/prodajalci) kot pri povpraševanju (tj. mednarodni kupci) visokokakovostnih kmetijskih proizvodov EU bo projektno partnerstvo „SMaRT-Sales Management and Relationships for Trade“ razvilo, preizkusilo in potrdilo ter spodbujalo kreditni tečaj 20 ECTS, ki temelji na uravnoteženi mešanici učilnic, učenja na podlagi e-iger in WBL, vgrajenih v trenutno izobraževalno ponudbo 4 visokošolskih zavodov v 4 državah, ki se bo po koncu financiranja spodbujal in ohranil še vsaj 2 leti.

Več na: https://smarteuproject.eu/

Projekt S.I.M.P.L.E.

Projekt S.I.M.P.L.E. izhaja iz opažanja eksponentnega povečanja gospodarske in družbene ranljivosti, kjer ugotavljamo, da je ena od možnih rešitev te nujne situacije ustvarjanje novih inovativnih poslovnih modelov. Za podjetnike je nujno, da prepoznajo vrednost v smislu družbenega vpliva svojega poslovanja ali družbenega učinka, ki ga vsaka intervencija ustvari na skupnost ali na posebne kategorije upravičencev. S projektom S.I.M.P.L.E. želimo prepoznati trajnostne poti, poslovne modele in metodologije merjenja vpliva, ki upoštevajo posebne značilnosti MSP in izkoriščajo dobre poslovne prakse na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Poleg tega želimo opredeliti ustrezne spretnosti, potrebne za vzpostavitev takšne poti preoblikovanja znotraj MSP.

Projekt ExpoVET

Splošni cilj projekta ExpoVET je razviti izvozno usmerjeno podjetniško znanje učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek modulov z odprtim dostopom. Podjetniški kandidati poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so opremljeni z izvoznimi veščinami, bodo v poslovnem življenju veliko bolj priljubljeni, ti pa bodo prispevali k gospodarskemu razvoju države. Zato bo ta projekt povezal poklicno izobraževanje z realnim sektorjem. Za prehod na izvozno usmerjeno poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izboljšanje izvoza držav je namreč treba okrepiti zmogljivosti učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Projekt združuje partnerje iz Slovenije, Turčije, Grčije, Bolgarije in Italije.

Več na:

Projekt EMIC-GEM

Projekt »Embracing Modular Innovation in Construction – Getting Education Modernised« (EMIC-GEM), ki ga financira program Erasmus+, vodi City of Glasgow College v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Academia Maribor ter partnerji iz Španije, Nemčije, Avstrije in Združenega Kraljestva. Namen tega projekta je spremeniti izvedbo naprednega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za modularno gradnjo. Z inovativnim modelom usposabljanja in kompetenčnim okvirjem bodo predstavljene najboljše prakse in pristopi za primerjavo izobraževanja pedagoškega osebja. Ključni procesi bodo digitalizirani, poudarek pa bo na dekarbonizaciji, izboljšanju učinkovitosti energije in virov, varnosti na delovnem mestu ter raznovrstnosti delovne sile.

Več na: http://emic-gem.eu/

Projekt ELPT Transport

Projekt ”ELP Transport” je strateško partnerstvo, katerega cilj je razvoj inovativnih rezultatov na področju poklicnega usposabljanja za sistem lokalnega javnega prevoza (LPTS), razvitih nadnacionalno in na podlagi usklajenega delovanja med raziskavami, podjetji LTPS, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter lokalnimi skupnostmi. Dinamika preoblikovanja globalno vpliva na sektor mobilnosti v mestih. Javni promet ima strateško vlogo. Razvoj, inovacije, intramodalnost in medsebojne povezave za potnike in blago ter zlasti na mestni – in zato tudi na lokalni ravni – so med večjimi izzivi evropskega prometa, zato, da bi bile lahko storitve učinkovitejše in bolj trajnostne. Partnerstvo je bilo ustvarjeno za razvoj inovativnih rešitev za usposabljanje, s katerimi se lahko odzovemo na vse bolj zapleteno okolje sistema javnega prometa, ki se spopada z naraščajočimi izzivi v smislu okoljske in gospodarske trajnosti, tehničnih in gospodarskih kompetenc in pristopa, osredotočenega na uporabnika.

Več na: https://www.elptransport.eu/

Projekt TransIT

Projekt TransIT razvija nove inovativne učne načrte, izobraževalne metode in razvoj  usposabljanja za vodje MSP, industrije in podjetništva za pripravo / prehod na industrijo 4.0. Projekt naj bi zagotovil širok pregled stanja na področju Industrije 4.0, medsektorsko sodelovanje in inovativne rezultate.

Cilj projekta je ustvariti komplet pripomočkov za usposabljanje namenjeno srednjemu nivoju managerjev s tehničnim predznanjem v MSP. Namen projekta je razviti t.i. prečne kompetence, ki so potrebne za upravljanje prehoda na Industrijo 4.0. Inovativno razmišljanje in motivacijsko upravljanje sta ključni enoti usposabljanja, ki se nadaljujeta in vključujeta v druge kompetence ali module. Med moduli lahko podjetja izberejo „pakete“ glede na njihove potrebe. Naš cilj je povečati inovativnost in motivacijo, kot ključna elementa uspeha: maksimiranje sposobnosti, da se najbolje izkoristi posameznikov potencial, navdihuje k inovacijam in optimizira HR.

Več na: http://train4future.eu/

BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring

Projekt “BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring” je namenjen podpori, mentorstvu in vodenju novih podjetnikov, samozaposlenih strokovnjakov, vodstvenih delavcev v malih in srednje velikih podjetjih na področju ustvarjanja in izboljšanja spretnosti in kompetenc povezanih s tehnikami in strategijami trženja blagovnih znamk, trženja novih izdelkov in storitev. Vse to, naj bi vodilo k uspešnim poslovnim rezultatom in praksam. Natančneje, projekt želi organizirati in izvajati mentorske programe na področju upravljanja blagovnih znamk in oblikovanja blagovnih znamk.

Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]

Projekt  »Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]« podpira posameznike pri pridobivanju in razvoju transverzalnih in mehkih veščin, podjetniških kompetenc in digitalnih veščin, da bi tako spodbudili zaposljivost, socialno-izobraževalni razvoj in profesionalno rast. Prvič, zagotovili bomo orodje za oceno potreb na podlagi predhodnih izkušen. Drugič, pripravljeno bo gradivo za e-učenje. Usposabljanje bo temeljilo  na podjetniških in intra-spletnih veščinah (prvi cilj projekta). Z orodjem in dejavnostim informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bodo ustvarjeni v okviru projekta, bomo olajšali pridobivanje kompetenc udeležencem glede na njihove potrebe in notranje motive.

Improving Skills in Vocational Education and Training

Projekt se ukvarja z razvojem ustreznih znanj potrebnih na trgu delovne sile za zmanjševanje neusklajenosti med potrebami gospodarstva in izobraževanjem v kovinarskem sektorju. Splošni cilj tega projekta je povečati zaposljivost mladih in prispevati k razvoju visoko kvalificirane, usposobljene in mobilne delovne sile. V okviru projekta bo razvita kvalifikacija strojnika, ki bo opredeljena s podrobnim kvalifikacijskim profilom in dopolnjena s skupnim učnim načrtom. Nova kvalifikacija bo razvita z izvajanjem treh smernic. “Smernice za raziskave delodajalcev in tržnih potreb” bodo predstavile metodo za opredelitev učnih rezultatov z raziskovanjem delodajalcev in tržnih potreb. “Smernice za razvoj skupne kvalifikacije” bodo opisale ključne faze razvoja skupne kvalifikacije, zagotavljanja kakovosti in strukture kvalifikacij.Smernice za razvoj skupnega kurikuluma bodo opredelile elemente kurikuluma s poudarkom na vključevanju obveznih ur praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in možnosti za mobilnost študentov.

INKAMS

Cilj projekta “IN.KAMS – International Key Account Management & Sales” je udejaniti, testirati, razširiti in sistematizirati nov univerzitetni izobraževalni program, namenjen upravljanju s ključnimi kupci v mednarodnem okolju. Sprememba metodološke paradigme bo omogočila razvoj kompetenc vodij ključnih kupcev. Izobraževalni program bo podprt z inovativnimi, interaktivnimi načini in pristopi, ki bodo prilagodljivi poslovnim in individualnim potrebam.

Več na: IN.KAMS

INCLUSIVE TOURISM

Glavni cilj projekta “INKLUZIVNI TURIZEM” je povečanje usposobljenosti invalidov in drugih strokovnjakov za izboljšanje njihove zaposljivosti v storitvenem sektorju.
Projekt ima naslednje specifične cilje:
• Povečati ozaveščenost o sposobnostih invalidov v inkluzivnem turizmu in povečati njihov dostop do trga dela.

• Povečati ozaveščenost o potencialu vključujočega in dostopnega turizma za konkurenčnost storitvenega sektorja.

• razviti vsebino usposabljanja, gradivo in orodja, namenjena invalidom, ki temeljijo na ustrezni prilagoditvi modela zaposlovanja.

• Prenos znanja in smernic, naslovljenih na strokovnjake iz področja turizma, o tem, kako razviti uspešne poslovne modele v vključujočem in dostopnem turizmu ter kako podpreti invalide kot potencialne zaposlene.

• okrepiti sodelovanje med podjetji v turizmu in podjetji, ki delujejo na področju podpore invalidnim osebam.

• seznaniti potencialne stranke o potencialu vključujočega in dostopnega turizma.

Več na: Inclusive Tourism

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.