Nadaljnje usposabljanje za mentorje v podjetjih

Namen nadaljnjega usposabljanja

Nadaljnje usposabljanje je namenjeno mentorjem, ki v podjetjih in drugih organizacijah  izvajate praktično usposabljanje z delom za dijake in vajence (PUD), praktično izobraževanje za študente (PRI) ali delate na uvajanju novih sodelavcev. Pripravili smo 8 urna dodatna usposabljanja za izboljšanje kompetenc (znanja, veščin in odnosov) z naslednjih področij:

  • Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu
  • Učinkovit mentorski proces
  • Priprava načrta izvajanja vajeništva
  • Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus?

Trajanje

8 pedagoških ur

Komu je namenjeno

Programi nadaljnjega usposabljanja mentorjev so namenjeni kandidatom, ki so zaključili Pedagoško andragoško usposabljanje za mentorje v podjetjih (temeljni program) in imajo nekaj izkušenj z delom z dijaki, vajenci ali študenti višjega strokovnega izobraževanja ali se srečujejo z izzivom, kako vzpostaviti kakovostno sodelovanje s šolo in pridobiti mlade na usposabljanje za posamezen poklic.

Pripravo  na vmesni preizkus priporočamo vsem mentorjem, ki imata z dijaki sklenjene individualne učne pogodbe ali pogodbe o vajeništvu. Za obe skupini je vmesni preizkus obvezen, da lahko nadaljujejo izobraževanje. 

Udeležbo priporočamo

  • mentorjem – organizatorjem, ki so v organizacijah praviloma zadolženi za urejanje pravno formalnih zadev v zvezi s PUD ali PRI , za organizacijo in komunikacijo v podjetju ter za komunikacijo z izvajalci izobraževalnega programa.
  • mentorjem – izvajalcem usposabljanja, ki so zadolženi za prenos konkretnega znanja, veščin in kompetenc na dijake, vajence, študente in novo zaposlene v skladu s postavljenimi cilji izobraževalnih (ali uvajalnih) programov ter delajo z njimi neposredno v delovnem procesu.

Cilji programov nadaljnjega usposabljanja

Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu

vzdrževanje odličnih medsebojnih odnosov, sodelovanja in zaupanja med mentorjem (mentorji) in mentoriranci ter urjenje veščin in načinov komuniciranja.

Učinkovit mentorski proces

načrtovanje, prilagajanje, spremljanje in evalviranje mentorskega procesa za namen dviga kakovosti učenja na delovnem mestu.

Priprava načrta izvajanja vajeništva

priprava in uporaba dokumentacije, vezane na praktično usposabljanje z delom za ajence, priprava posameznih učnih enot (na delovnih mestih) in spremljanje dela dijakov, vajencev in študentov, v skladu s cilji izobraževalnih programov.

Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus?

varno okolje za dijaka ali vajenca, pravila izvajanja vmesnega preizkusa in priprava dokumentacije, primeri  nabora delovnih nalog in oblikovanje kriterijev za vrednotenje uspešnosti, organizacija vmesnega preizkusa pri delodajalcu in primeri dobrih praks.

Cena

brezplačno

Brezplačno nadaljnje usposabljanje je zagotovljeno kandidatom, ki so prejeli potrdila  v okviru projekta  »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe 2016–2021« in projekta “Usposabljanje mentorjev 2021 – 2023”