Dodatno usposabljanje za mentorje v podjetjih

Namen dodatnega usposabljanja

Dodatno usposabljanje je namenjeno mentorjem, ki v podjetjih in drugih organizacijah  izvajate praktično usposabljanje z delom za dijake (PUD), praktično izobraževanje za študente (PRI) ali delate na uvajanju novih sodelavcev. Pripravili smo vsebine za izboljšanje kompetenc (znanja, veščin in odnosa) s področja komuniciranja –  medsebojnega sporazumevanja, urejanja dokumentacije za pripravo, spremljanje in ovrednotenje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja  ter metode in tehnike načrtovanja poučevanja na delovnem mestu.

Trajanje

Usposabljanje  izvajamo v obliki delavnice, v kateri je lahko do 20 udeležencev in traja praviloma do 8 pedagoških ur.

Komu je namenjeno

Dodatno usposabljanje mentorjev je namenjeno kandidatom, ki so zaključili Pedagoško andragoško usposabljanje za mentorje v podjetjih (temeljni program) in imajo nekaj izkušenj z delom z dijaki, vajenci ali študenti višjega strokovnega izobraževanja ali se srečujejo z izzivom, kako začeti sodelovanje s šolo in pridobiti mlade na usposabljanje za posamezen poklic.

Udeležbo priporočamo:

  • mentorjem – organizatorjem, ki so v organizacijah praviloma zadolženi za urejanje pravno formalnih zadev v zvezi s PUD ali PRI , za organizacijo in komunikacijo v podjetju ter za komunikacijo z izvajalci izobraževalnega programa.
  • mentorjem – izvajalcem usposabljanja, ki so zadolženi za prenos konkretnega znanja, veščin in kompetenc na dijake, vajence, študente in novo zaposlene v skladu s postavljenimi cilji izobraževalnih (ali uvajalnih) programov ter delajo z njimi neposredno v delovnem procesu.

Cilji dodatnega usposabljanja

  • vzdrževanje odličnih medsebojnih odnosov, sodelovanja in zaupanja med mentorjem (mentorji) in mentoriranci,
  • priprava in uporaba dokumentacije, vezane na praktično usposabljanje in praktično izobraževanje.
  • priprava posameznih učnih enot (na delovnih mestih) in spremljanje dela dijakov, vajencev in študentov, v skladu s cilji izobraževalnih programov.

Sledite aktivnostim in vsebinam dodatnih programov usposabljanja:

Zaključek

Mentorji zaključijo usposabljanje s samorefleksijo in kratkim testo, s katerim preverijo pridobljeno znanje.