ZAKLJUČENI PROJEKTI

Projekt S.Ma.R.T.

Trenutno na visokošolskih zavodih ni učnih načrtov, ki bi posrednikom na trgu omogočili nabor znanja in kompetenc, potrebnih za spopadanje z izzivi nenehno spreminjajočih se svetovnih trgov kmetijskih proizvodov. Sedanji pristop spodkopava sposobnost EU, da ohrani svoj svetovni tržni delež in poveča učinkovitost notranjega trga z boljšim pozicioniranjem svojih izdelkov. Ker je nastala potreba po oblikovanju inovativnih učnih načrtov za izobraževanje poklicnih posrednikov o ustreznem položaju tako pri ponudbi (t.i. proizvajalci/prodajalci) kot pri povpraševanju (tj. mednarodni kupci) visokokakovostnih kmetijskih proizvodov EU bo projektno partnerstvo „SMaRT-Sales Management and Relationships for Trade“ razvilo, preizkusilo in potrdilo ter spodbujalo kreditni tečaj 20 ECTS, ki temelji na uravnoteženi mešanici učilnic, učenja na podlagi e-iger in WBL, vgrajenih v trenutno izobraževalno ponudbo 4 visokošolskih zavodov v 4 državah, ki se bo po koncu financiranja spodbujal in ohranil še vsaj 2 leti.

Več na: https://smarteuproject.eu/

Projekt TransIT

Projekt TransIT razvija nove inovativne učne načrte, izobraževalne metode in razvoj  usposabljanja za vodje MSP, industrije in podjetništva za pripravo / prehod na industrijo 4.0. Projekt naj bi zagotovil širok pregled stanja na področju Industrije 4.0, medsektorsko sodelovanje in inovativne rezultate.

Cilj projekta je ustvariti komplet pripomočkov za usposabljanje namenjeno srednjemu nivoju managerjev s tehničnim predznanjem v MSP. Namen projekta je razviti t.i. prečne kompetence, ki so potrebne za upravljanje prehoda na Industrijo 4.0. Inovativno razmišljanje in motivacijsko upravljanje sta ključni enoti usposabljanja, ki se nadaljujeta in vključujeta v druge kompetence ali module. Med moduli lahko podjetja izberejo „pakete“ glede na njihove potrebe. Naš cilj je povečati inovativnost in motivacijo, kot ključna elementa uspeha: maksimiranje sposobnosti, da se najbolje izkoristi posameznikov potencial, navdihuje k inovacijam in optimizira HR.

Več na: http://train4future.eu/

Projekt VET BIG

Partnerji projekta ”VET BIG – Businesesses’ International Growth” so pripravili izobraževalni program na podlagi izsledkov raziskav izvedenih v vseh državah članicah konzorcija. Izobraževalni program sestavlja 13 enot, ki pokrivajo glavne teme o internacionalizaciji in digitalizaciji MSP. Program je trenutno v tehnični obdelavi, kar pomeni, da se pripravljajo izobraževalni videoposnetki, ki bodo objavljeni v vseh nacionalnih jezikih partnerjev (IT, SL, ŠP, GR in PL); konec oktobra bo vse gradivo za usposabljanje objavljeno na platformi, ki bo udeležencem na voljo prek registracije.
Cilj usposabljanja je vključiti 80 delavcev (20 v Italiji, po 15 v Grčiji, na Poljskem, v Španiji in Sloveniji) z manj izkušnjami na področju internacionalizacije.

Več na: https://www.businessesinternationalgrowth.eu/

Projekt ExpoVET

Splošni cilj projekta ExpoVET je razviti izvozno usmerjeno podjetniško znanje učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek modulov z odprtim dostopom. Podjetniški kandidati poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so opremljeni z izvoznimi veščinami, bodo v poslovnem življenju veliko bolj priljubljeni, ti pa bodo prispevali k gospodarskemu razvoju države. Zato bo ta projekt povezal poklicno izobraževanje z realnim sektorjem. Za prehod na izvozno usmerjeno poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izboljšanje izvoza držav je namreč treba okrepiti zmogljivosti učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Projekt združuje partnerje iz Slovenije, Turčije, Grčije, Bolgarije in Italije.

Več na: https://expovet.net/

"BRANDING Mentoring - Brand building of EU Enterprises through Mentoring"

Projekt “BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring” je namenjen podpori, mentorstvu in vodenju novih podjetnikov, samozaposlenih strokovnjakov, vodstvenih delavcev v malih in srednje velikih podjetjih na področju ustvarjanja in izboljšanja spretnosti in kompetenc povezanih s tehnikami in strategijami trženja blagovnih znamk, trženja novih izdelkov in storitev. Vse to, naj bi vodilo k uspešnim poslovnim rezultatom in praksam. Natančneje, projekt želi organizirati in izvajati mentorske programe na področju upravljanja blagovnih znamk in oblikovanja blagovnih znamk.

Inclusive Tourism

Glavni cilj projekta “INKLUZIVNI TURIZEM” je povečanje usposobljenosti invalidov in drugih strokovnjakov za izboljšanje njihove zaposljivosti v storitvenem sektorju.
Projekt ima naslednje specifične cilje:
• Povečati ozaveščenost o sposobnostih invalidov v inkluzivnem turizmu in povečati njihov dostop do trga dela.

• Povečati ozaveščenost o potencialu vključujočega in dostopnega turizma za konkurenčnost storitvenega sektorja.

• razviti vsebino usposabljanja, gradivo in orodja, namenjena invalidom, ki temeljijo na ustrezni prilagoditvi modela zaposlovanja.

• Prenos znanja in smernic, naslovljenih na strokovnjake iz področja turizma, o tem, kako razviti uspešne poslovne modele v vključujočem in dostopnem turizmu ter kako podpreti invalide kot potencialne zaposlene.

• okrepiti sodelovanje med podjetji v turizmu in podjetji, ki delujejo na področju podpore invalidnim osebam.

• seznaniti potencialne stranke o potencialu vključujočega in dostopnega turizma.

Več na: Inclusive Tourism

INKAMS

Cilj projekta “IN.KAMS – International Key Account Management & Sales” je udejaniti, testirati, razširiti in sistematizirati nov univerzitetni izobraževalni program, namenjen upravljanju s ključnimi kupci v mednarodnem okolju. Sprememba metodološke paradigme bo omogočila razvoj kompetenc vodij ključnih kupcev. Izobraževalni program bo podprt z inovativnimi, interaktivnimi načini in pristopi, ki bodo prilagodljivi poslovnim in individualnim potrebam.

Več na: IN.KAMS

«Improving Skills in Vocational Education and Training»

Projekt se ukvarja z razvojem ustreznih znanj potrebnih na trgu delovne sile za zmanjševanje neusklajenosti med potrebami gospodarstva in izobraževanjem v kovinarskem sektorju. Splošni cilj tega projekta je povečati zaposljivost mladih in prispevati k razvoju visoko kvalificirane, usposobljene in mobilne delovne sile. V okviru projekta bo razvita kvalifikacija strojnika, ki bo opredeljena s podrobnim kvalifikacijskim profilom in dopolnjena s skupnim učnim načrtom. Nova kvalifikacija bo razvita z izvajanjem treh smernic. “Smernice za raziskave delodajalcev in tržnih potreb” bodo predstavile metodo za opredelitev učnih rezultatov z raziskovanjem delodajalcev in tržnih potreb. “Smernice za razvoj skupne kvalifikacije” bodo opisale ključne faze razvoja skupne kvalifikacije, zagotavljanja kakovosti in strukture kvalifikacij.Smernice za razvoj skupnega kurikuluma bodo opredelile elemente kurikuluma s poudarkom na vključevanju obveznih ur praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in možnosti za mobilnost študentov.

»Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net - [intraskills.ict]«

Projekt  »Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]« podpira posameznike pri pridobivanju in razvoju transverzalnih in mehkih veščin, podjetniških kompetenc in digitalnih veščin, da bi tako spodbudili zaposljivost, socialno-izobraževalni razvoj in profesionalno rast. Prvič, zagotovili bomo orodje za oceno potreb na podlagi predhodnih izkušen. Drugič, pripravljeno bo gradivo za e-učenje. Usposabljanje bo temeljilo  na podjetniških in intra-spletnih veščinah (prvi cilj projekta). Z orodjem in dejavnostim informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bodo ustvarjeni v okviru projekta, bomo olajšali pridobivanje kompetenc udeležencem glede na njihove potrebe in notranje motive.

»RefuTools«

Projekt »RefuTools« je namenjen beguncem. Namen projekta je omogočiti beguncem, da izboljšajo svoje vstopne pogoje na trgu dela in tudi v izobraževalnem sistemu. V Pariški deklaraciji je zapisano, da naj bi begunci hitro in brez težav dobili priložnost za delo v državah gostiteljicah. Toda sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah, iz katerih izvirajo begunci, pogosto ni primerljiv s sistemi v Evropi. Tako beguncem ni mogoče preprosto priznati poklica oziroma poklicne kvalifikacije, večkrat je prisotna tudi pomanjkljiva dokumentacija, in dostop do trga dela ali sistema izobraževanja jim je onemogočen, kar v končni fazi pomeni, da je proces integracije skoraj nemogoč.

Več na: RefuTools

Colaborative Lab

Projekt »Enhancing Employability of Unemployed Persons through New Forms of Employment and Sharing Economy« bo namenjen povečanju sposobnosti tako brezposelnih oseb kot kadrovskih strokovnjakov v okviru vprašanja, kako izkoristiti ekonomijo delitve in druge nove oblike zaposlovanja, še posebej tiste, usmerjene k podjetništvu in samozaposlovanju (začasno upravljanje, priložnostno delo, mobilno delo na podlagi IKT, množično zaposlovanje, portfolijo dela in skupinska zaposlovanja).

NCNA

Glavni cilj projekta  projekta NCNA – New challenges – new answers je na podlagi mehanizma  ECVET potrditev poklicne usposobljenosti migrantov in njihove integracije na trgu dela. Projekt bo razvil  model za identifikacijo, priznavanje in potrjevanje kompetenc novo prispelih migrantov in beguncev v Evropi.

Več na: NCNA

Erasmus+ in drugi projekti

GreenB

Sistematično in integrirano usposabljanje ter razvoj orodij v smeri odličnosti v zelenem poslovnem upravljanju so med prednostnimi nalogami strategije EU za trajnostno rast in razvoj zelenih delovnih mest. Strategija postavlja inovacije in zeleno rast v središče načrta za večjo konkurenčnost EU podjetij. Analiza potreb po usposabljanjih bo zagotovila vpogled v potrebna znanja, veščine in kompetence s opisanega področja ter tudi opredelila najbolj primerne načine zagotavljanja usposabljanja. Izzivi po ozelenitvi poslovanja so še posebej pereči za podjetnike v malih in srednjih podjetij ter med dolgotrajno brezposelnimi, ki si prizadevajo za nadgradnjo svojih poklicnih kompetenc.

U-START

Podjetniške sposobnosti mladih: razvoj, izvajanje in prilagoditev simulacijskega orodja in igre »start-up« za učence in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Ideja projekta je združiti poslovno igro z orodji, ki so na voljo na spletu za razvoj simuliranih izobraževanj pri ustanovitvi podjetja, ter razviti posebno poslovno igro uporabno v zagonski fazi ustanovitve podjetja, ki lahko znatno okrepi uporabnost simulacije tako za dijake kot učitelje.

BU.G.S.

BUilding Green Skills – Gradimo zelene kompetence. Projekt BU.G.s. je dobil ime, s sklicevanjem na“hrošče”, in sicer zelene vrzeli v kompetencah, usposobljenosti delavcev, ki lahko škodujejo gospodarski rasti  in strokovnosti v gradbeništvu.

Cilj projekta bo odkriti zelene vrzeli v kvalifikacijah, povečati zelene “kompetence, veščine in usposobljenost” na področju gradbeništva za dostop do novih delovnih mest ali ohraniti sedanja delovna mesta, izboljšati konkurenčnost posameznikov ter malih in srednjih podjetij.

IS IT GREEN

Projekt – Integrirani sistemi za bolj zeleno informacijsko tehnologijoje namenjen izboljšanju znanja IT strokovnjakov in IT menedžerjev v MSP po vsej Evropi s pomočjo razvijajočih vsebin e-učenja in kratke interaktivne igre, ki jih bo mogoče uporabljati tudi preko mobilnih naprav, kot so pametni telefoni in tablice (m-učenje). Takšno izobraževanje oziroma usposabljanje jim bo omogočilo, da bodo lahko sami opravili primarne energetske preglede o porabi energije IT in IS infrastrukture in spoznali ter razumeli priložnosti za varčevanje z viri (ki prispevajo kevropskim kjotskimciljem za zmanjšanje emisij CO2 ) in s tem razvijajo svoje poslovanje ter krepijo lastno poslovno konkurenčnost.

THEME

V okviru projekta THEME bodo ustvarjeni in izboljšani instrumenti za operativno vodenje pripravništev v tujini. Projekt THEME želi, da bi postalo pripravništvo v tujini primerno za vse nivoje poklicne usposobljenosti. Na podlagi obstoječih matrik kompetenc v zunanji trgovini, gostinstvu ter elektroniki in mehatroniki se bodo opredelile delne kompetence/rezultati učnih izidov ter se vključile v bazo podatkov.Baza podatkov bo samodejno ustvarila različne dokumente, kot so učne pogodbe, obrazec zaocenjevanje uspešnosti in dokument Europass mobilnosti.

YEU

Youth Enterprise and Unemployment – Mladi, podjetništvo in podjetništvo. Cilj projekta YEU je izboljšati učinkovitost podjetniškega usposabljanja za mlade v regijah Evrope, kjer imajo eno najvišjih stopenj brezposelnosti med mladimi. S pomočjo obstoječih inovativnih podjetniških materialov za e-učenje, ki so bili razviti v okviru projekta YENTELS, bomo mladim pomagali pri razvoju ključnih podjetniških kompetenc. Pri tem bomo spodbujali sodelovanje med ključnimi organizacijami (poslovno – podporne inštitucije, podjetja in izobraževalne ustanove) in se zavzemali za promocijo podjetniških kompetenc. Projekt vodi Gospodarska zbornica Coventrija in Warwickshira.

BIOeNET

Business Intermediary Organisation e-Learning Network je bil razvit v okviru programa Leonardo da Vinci, razvoja inovacij, 2010. Predlagani projekt želi vzpostaviti tehnično platformo in okvir, preko katerega bi lahko posredniške organizacije dostopale do novih e –učnih gradiv. Ta bi bila dostopna posredniškim organizacijam (BIOs – Business Intermediary Organisations) po vsej Evropi v končno korist svojim članom in drugih malih in srednjih podjetij.

E.R.M.E.S

Izboljšava virov za spodbujanje učne mobilnosti (http://ermes.cpv.org/en/ ) – Temeljni cilj projekta je izboljšati kakovost virov na področju učne mobilnosti z zagotavljanjem visoko kakovostne podpore, ki temelji na uporabi IKT tehnologije in svetovnega spleta.

Projekt vodi italijanski partner CPV (www.cpv.org ), drugi partnerji prihajajo še iz Nemčije (www.dekra-akademie.de, www.brk.nrw.de/europa), Italije (www.regione.veneto.it, www.istruzioneveneto.it, www.eurosportelloveneto.it), Nizozemske (www.albeda.nl, www.kchinternational.nl) in Slovenije (www.cpu.si, www.pgz-slo.si , www.vsgt-mb.si ).

E4E

Enhancing Employment Opportunities of Disabled People in EU Through The Improvement of Their Competencies in Vet – Employment for Everyone. V projektu “Krepitev zaposlitvenih možnosti invalidov v EU s pomočjo izboljšanja njihove poklicne usposobljenosti zaposlitev za vsakogar” želimo s pomočjo analize stanja na področju zaposlovanja invalidov doseči naslednje cilje:

 • raziskati strategije za boj proti pastem in težavam, ki pestijo invalide pri vstopu na trg delovne sile;
 • pomagati invalidom pri vključevanju na trg dela in pregledati aktualno politiko na tem področju;
 • razviti storitve za umestitev delovnih mest in pomagati pri razvoju usposabljanja na delovnem mestu.

V projektu sodeluje 7 partnerjev, ki prihajajo iz Turčije, Grčije, Italije in Slovenije. V sklopu projekta bomo izdelali brošuro o inovativnih zaposlitvenih praksah, metodah in smernicah, ki bodo koristile skupini s posebnimi potrebami tako, da bi postali bolj dejavni na trgu dela.

MEET

Uvajanje metode e-učenja za dijake srednjih šol. Cilj projekta je uvajanje simulacijske igre in igre igranja vlog za dijake vključene v poklicno in strokovno izobraževanje ob upoštevanju izkušenj sodelujočih držav, zlasti metod dela na višjih stopnjah izobraževanja.

Hkrati želimo vzpodbuditiprenos prakse im metod dela z uporabo IKT na področje vseživljenjskega učenja. Želimo razviti inovativno in atraktivno orodje za učenje mladine in odraslih, ki bo odsevalo resničnost delovnega okolja.

MATCH

Potreba po priznavanju spretnosti, znanj in kompetenc tujih delavcev je vse večja, da bi se lahko zadovoljivo in ustrezno vključili na trg delovne sile v gostujoči državi.

Namen projekta je razviti orodje, ki bo omogočalopovezavo med formalno in neformalno pridobljenimi kompetencami tujih delavcev z obstoječimi poklicnimi profili, ki jih narekujejo potrebe podjetij na delovnem trgu.

EM2.0

Web Advanced Export Manager. Evropska mala in srednja podjetja (MSP) vedno bolj potrebujejo zaposlene specializirane za izvozno poslovanje, ki znajo v celoti izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in spletno trženje. Web Advanced Export Manager (EM2.0) je projekt, ki ga financira EU (Leonardo da Vinci – Development of Innovation), ki je namenjen vzpostavitev celovitega usposabljanja izvoznih managerjev, ki se vsakodnevno srečujejo z novimi in novo nastajajočimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami (IKT) tertehnologijami spletnega trženja. Namen projekta je pripraviti takšno strokovnousposabljanje za novo (drugo) generacijo izvoznih managerjev, ki bo odgovarjalo današnjemu času in prostoru.

IP4SMEs

IP4SMEs (Intellectual property for Small and Medium Enterprises) je projekt čezmejnega sodelovanja ITALIJA – SLOVENIJA. Prenos tehnologij iz raziskovalnih ustanov v podjetja in spremljajoča intelektualna lastnina je ključni dejavnik za nastanek in razvoj lokalnih tehnoloških verig, v katerih neopredmetena lastnina postane tržno sredstvo, konkurenčna prednost oz. omogoča dinamično poslovno sodelovanje. Namen projekta IPR4SMEs je razvoj modelov in orodij za organizacijo mrežnega povezovanja med razvojno-raziskovalnimi institucijami in regionalnimi gospodarskimi subjekti v Sloveniji in Italiji; z vpeljevanjem principov odprtega inoviranja.

Študijski obiski

Študijski obiski so namenjeni medsebojnemu razumevanju sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks med tistimi, ki sprejemajo odločitve, izvajalci in strokovnjaki.

V okviru študijskih obiskov smo obiskali:

Povezovanje in sodelovanje podjetij, lokalne skupnosti in izobraževalnih inštitucij, ki nudijo poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje
(od 23. do 27. aprila 2012, Horsens, Danska)

Študijski obisk je bil zasnovan tako, da smo spoznavali Danski šolski sistem (poseben poudarek je bil na njihovem dualnem sistemu) in primere dobrih praks povezovanja šol, lokalne skupnosti in podjetij. Predstavili so nam tudi nekaj raziskav na področju povezovanja vseh treh prej omenjenih akterjev in nam pokazali nekaj njihovih institucij: ogledali smo si šolo Lernmark, kjer imajo dobro opremljene delavnice v kateri nova znanja pridobivajo bodoči zidarji, tesarji, slikopleskarji, keramičarji, mehaniki …, VIA University college, občino Horsens, podjetje Blunico.

Udeleženci smo se tekom obiska ukvarjali predvsem z naslednjimi izzivi: kako sistem poklicnega izobraževanja narediti čim bolj fleksibilen, kako mlade pritegniti k pridobivanju poklicne izobrazbe in kako zmanjševati osipi v šoli, kako mladim omogočiti zadostno znanje, da bodo le-ti bolj uspešni pri iskanju zaposlitve.

Organizatorji so nam predstavili, da na Danskem šole, podjetja in lokalna skupnost deluje složno in skupaj. Pomembno je, da se to ne dogaja zgolj na enkratnih projektih, ampak da gre za povezanost, ki je prisotna vsak dan. Poudarili so, da če kateri del manjka, sistem nima več pravega smisla. Glede na to, da so vključeni trije akterji je treba zagotoviti, da vsi natančno vedo, kaj je njihova vloga v tem razmerju.

Večina udeležencev iz ostalih evropskih držav je poudarila, da bi učitelji morali biti bolj povezani z dejavnostjo, ki jo poučujejo. Predvsem bi morali dobro poznati najnovejše izdelke in opremo, ki se v praksi uporablja. Poleg tega bi tudi delodajalci morali bolj spremljati vajence in poročati njihov napredek. Izpostavili so tudi to, da se dobri primeri praks težko prenosljiva predvsem zaradi različnih sistemov in politik ter da bi bilo treba izboljšati tudi nadzor nad sistemom.

Fleksibilne poti do vseživljenjskega učenja (10. – 15. oktober 2010, Copenhagen, Danska)

Fleksibilne poti do vseživljenjskega učenja (10.  15. oktober 2010, Copenhagen, Danska)

Na Danskem imajo dolgo tradicijo neformalnega izobraževanja odraslih, ki izboljšuje splošno znanje in usposobljenosti posameznika ter jim omogoča aktivno sodelovanje v družbi. Udeleženci študijskega obiska smo dobili vpogled v danske inovativne pristope za oblikovanje ključnih kompetenc ter ukrepe za ustvarjanje fleksibilnega izobraževalnega sistema, ki združuje neformalno in formalno izobraževanje odraslih.

Nepremičnine: vseživljenjsko učenje, raziskovanje in mediacija (1. – 3.12.2009, Nantes, Francija)

I’ARCNAM, organizator študijskega obiska, je inštitucija, ki ima že več kot 200-letno tradicijo, kar je zelo impresivno in nedvomno potrjuje njeno suverenost in avtoriteto na področjih, ki jih obvladujejo. Izjemno dobro je bilo predstavljeno usposabljanje za mediacijo na področju poslovanja z nepremičninami. Razlog za spodbujanje reševanja sporov z mediacijo je v zavedanju, da je za napredek družbe kot celote pomembno doseganje konsenza in ne vztrajanje na določenih pozicijah. Sodni postopki spor zelo zavlečejo, kar je v primeru nepremičninskih poslov povezano z visokimi stroški.

Njihov pristop pri usposabljanju mediatorjev je naslednji: po 3 dnevnem usposabljanju kandidati rešijo test ter nato še skozi igro vlog dokažejo svoje znanje s področja mediiranja spora. V skupini so 3 kandidati, dva prejmeta vsak svoj del zgodbe, mediator pa nič. Nato skozi proces ugotovijo razhajanja ter skupaj poiščejo rešitev. Komisija ta postopek opazuje ter ocenjuje delo mediatorja. Nato se vloge in zgodbe zamenjajo. Pri tem je zanimivo to, da preverjajo tako teoretično znanje kot tudi veščino mediiranja in to na neposrednem primeru.

Evropski socialni sklad (ESS)

ESS je namenjen doseganju večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanju regionalnih razlik. Cilj bo lahko dosežen s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti.

V okviru ESS izvajamo naslednje projekte:

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe (UM-PUM)

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za obodbje od 27.1.2012 do 31.8.2013.

Namen projekta je usposabljanje mentorjev v podjetjih za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v novih in prenovljenih programih na področju poklicnega izobraževanja. S tem se bodo zmanjšala strukturna neskladja, saj bodo mladi po zaključku poklicnega in strokovnega izobraževanja bolje usposobljeni za opravljanje poklica.
Cilj projetka je usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih. Več>>> Zaključna konferenca UM-PUM>>>

unisVET

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Temeljni cilj projekta je širitev razvojnega potenciala v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter vključevanje in sodelovanje razvojnih timov v šolah, kar bo omogočilo razvojne preboje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kar so potrdili tudi predstavniki MIZKŠ. Konkretni cilji projekta pa so usmerjeni predvsem na vključevanje strokovnih delavcev in dijakov na šolah ter uvajanje sistema celovite kakovosti v šole. sKreiraj se 2010 – fotogalerija Predstavitev projekta sKreiraj se 2011 – fotogalerija unisVET – Zaključna konferenca – fotogalerija Več>>>

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto (UŽU – MDM)

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Usposabljanje je namenjeno zaposlenim odraslim nad 26 let, ki nameravajo šolanje nadaljevati in si pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

Računalniško in digitalno opismenjevanje za odrasle (RDO)

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ciljna skupina so odrasli, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Usposabljanje je namenjeno odraslim, ki imajo do deset let šolanja in se želijo izobraževati naprej, si pridobiti nov poklic ali zvišati stopnjo izobrazbe.

Programe Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Usposabljanje je namenjeno odraslim, ki niso bili deležni računalniškega izobraževanja med rednim šolanjem in nimajo možnosti uporabe računalnika doma ali na delovnem mestu. Torej vsem, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Splošno neformalno izobraževanje odraslih

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V letih 2012-2015 bomo izvajali naslednje programe: Modeliranje poslovnih procesov, Vodenje poslovnih procesov, Vodenje evropskih projektov, Razvoj osebnih izobraževalnih kompetenc, Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Digitalna pismenost, in Upravljanje odnosov s strankami. V letu 2011 smo opravili vse organizacijske in pripravljalne aktivnosti, vključno z razvojem učnega gradiva.

TWINNINNG PROJEKTI

Tesno medinstitucionalno sodelovanje je instrument Evropske unije, s katerim države članice nudijo državam pomoč pri vzpostavitvi in krepitvi administrativne in pravosodne usposobljenosti, s ciljem usposobiti te države za prevzem obveznosti članstva in pripraviti jih na članstvo v EU.

V okviru tesnega medinstitucionalnega sodelovanja smo vključeni v naslednje projekte:

Podpora posodabljanju sistema izobraževanja in usposabljanja v R. Makedoniji
Namen projekta je pomoč in podpora pri razvoju in posodabljanju 2- in 3-letnih programov poklicnega izobraževanja v skladu s potrebami trga dela in z evropskimi standardi. V okviru projekta, v skladu s potrebami delodajalcev, razvijamo poklicne standarde in izobraževalne programe in usposabljamo izvajalce programov poklicnega izobraževanja.

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.