Poskrbite za varnost

POSTANI VARNOSTNIK
ALI VARNOSTNI ČUVAJ!

POSKRBITE ZA VARNOST

Programi in usposabljanja s področja zasebnega varovanja

Na podlagi odločbe o podelitvi javnega pooblastila številka 430-358/2009/ (142-01) Center za poslovno usposabljanje izvaja naloge strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja v skladu z Zakonom o osebnem varovanju in veljavnimi predpisi.

Več informacij o posameznih programih si poglejte v prilogi.

NPK varnostnik/varnostnica

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika/varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa
 • dokazilo o končani osnovni šoli
 • življenjepis

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK VARNOSTNIK/VARNOSTNICA JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • samostojno načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • izvaja varnostno-receptorska dela
 • varuje prodajna mesta
 • izvaja dela in naloge varovanja in prevoza denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • izvaja intervencije
 • varuje na javnih prireditvah in javnih zbiranjih
 • prepozna znake splošne nevarnosti in pozna postopke za preprečevanje splošne nevarnosti
 • izvaja zakonske predpise in podzakonske akte, deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varuje zdravje in okolje

NPK varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja /varnostnice čuvajke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa
 • dokazilo o končani osnovni šoli,
 • življenjepis

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK VARNOSTNIK ČUVAJ / VARNOSTNICA ČUVAJKA JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • opravlja osnovna varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • prepozna varnostna tveganja, nevarnosti in pozna postopke za preprečevanje
 • izvaja zakonske predpise in podzakonske akte, deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami
 • varuje zdravje in okolje

NPK varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik / varnostnica ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del.
 • Izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK VARNOSTNIK NADZORNIK/ VARNOSTNICA NADZORNICA JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja
 • spremlja in usmerja delo varnostnega osebja
 • sodeluje pri načrtovanju varovanja
 • zagotavlja kakovost zasebnega varovanja
 • komunicira z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev in drugimi osebami
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja varno delo varnostnemu osebju

NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • dokazilo o končani srednji strokovni izobrazbi s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja ali
 • dokazilo o končani srednji poklicni šoli s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in 4 leta delovnih izkušenj teh področij in najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK VARNOSTNIK TEHNIK / VARNOSTNICA TEHNICA JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • prouči tehnično dokumentacijo in zahteve naročnika ter pripravi predlog tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja
 • montira, konfigurira, inštalira in nastavi sistem tehničnega varovanja
 • izvaja delo v skladu s standardi in predpisi
 • pisno in ustno se sporazumeva z naročniki, s strokovnimi izvajalci in z drugimi pristojnimi organi
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja

NPK operater/operaterka VNC

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • Izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu za Zakonom o zasebnem varovanju

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK OPERATER/ OPERATERKA VNC JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo in delo skupine
 • organizira in spremlja varnostno osebje na terenu
 • izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • sporazumeva se s sodelavci, pristojnimi organi in z vsemi, ki vzpostavijo stik z VNC
 • uporablja računalniško opremo in programska orodja
 • izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru v skladu z veljavnim standardom;ukrepa v varnostni situaciji.

NPK varnostni menedžer/varnostna menedžerka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnega menedžerja/ varnostne menedžerke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • Najmanj višja strokovna izobrazba,
 • Izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK VARNOSTNIK MENEDŽER/ VARNOSTNICA MENEDŽERKA JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira zasebno varovanje ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise;
 • vodi in usmerja izvajanje storitev zasebnega varovanja;
 • sodeluje pri usklajevanju pogodb z naročnikom;
 • vodi predpisane evidence in pripravlja obvestila za državne organe;
 • nadzira izvajanje storitev zasebnega varovanja;
 • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja;
 • kandidat sodeluje s sodelavci, z ministrstvom, s pristojno zbornico, policijo in strankami;
 • zagotavlja varno delo varnostnemu osebju.

NPK pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • Pooblaščeni inženir elektro stroke s pooblastilom za projektiranje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK POOBLAŠČENI INŽENIR / POOBLAŠČENA INŽENIRKA VARNOSTNIH SISTEMOV JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • prouči projektno in tehnično dokumentacijo, analizo varnostne situacije, oceno ogroženosti, predlog varnostnih rešitev ter zahteve naročnika
 • izdela projekt varovanja in posamezne načrte za izvedbo sistemov varovanja
 • vodi in nadzira izvedbo projekta
 • dela v skladu z zahtevami zakonodaje in regulative ter zahtevami uporabnikov storitev zasebnega varovanja
 • komunicira z naročniki, s soglasodajalci, z zunanjimi sodelavci, s sodelavci in z državnimi organi
 • deluje v skladu s predpisi za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varovanje okolja

NPK varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO:

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik / varnostnica oziroma strokovna usposobljenost za opravljanje teh del ter srednja strokovna izobrazba
 • Izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu z zakonom, ki urejajo zasebno varovanje.
 • Dovoljenje za posest in nošenje orožja
 • Vozniški izpit B-kategorij

KANDIDAT, KI OPRAVI NPK VARNOSTNIK TELESNI STRAŽAR / VARNOSTNICA TELESNA STRAŽARKA JE SPOSOBEN OPRAVLJATI SLEDEČE NALOGE:

 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • opravi predhodna opravila varovanja
 • izdela načrt varovanja varovane osebe
 • varuje osebe
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi in zzahtevami naročnikov
 • komunicira s strankami, sodelavci in pristojnimi organi
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varuje zdravje in okolje

Dopolnilno usposabljanje za varnostnika

Program dopolnilnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je pripravljen za varnostnike/ce, ki že opravljajo dela varnostnika in nimajo pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije NPK varnostnik/ca, kot tudi za varnostnike čuvaje/varnostnice čuvajke, ki želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo – NPK varnostnik/varnostnica.

 

KDO SE LAHKO V PROGRAM VKLJUČI?

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo: V program se lahko vključijo osebe, ki so strokovno usposobljene za delo varnostnika po dosedanjih programih usposabljanja in izpopolnjevanja, vendar nimajo nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK varnostnik/varnostnica, in varnostniki čuvaji/varnostnice čuvajke, ki želijo NPK varnostnik/varnostnica pridobiti.

 

Usposabljanje traja 40 ur.

Cena usposabljanja po programu je 268,00 EUR.

Po uspešno zaključenem usposabljanju kandidat pristopi k preizkusu usposobljenosti.

Cena preizkusa usposobljenosti je 198,00 EUR.

 

Termine seminarjev dopolnilnih strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj bomo na CPU usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov oziroma v skladu s potrebami naročnika.

Obdobna in specialistična izpopolnjevanja varnostnega osebja

 • usposabljanje in ispospolnjevanje za nošenje in uporabo strelnega orožja,
 • usposabljanje za uporabo plinskega razpršilca,
 • izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,
 • izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih,
 • izpopolnjevanje za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja,
 • strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti.

Obdobno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja

Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17/2011 – ZZasV – 1) v 41.členu opredeljuje obdobno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja.

Varnostno osebje, ki je opravilo osnovno strokovno usposabljanje ali izobraževanje ali na drug način pridobilo pravico do opravljanja zasebnega varovanja pred 01.01.2008, se mora udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnhevanja ter opraviti preizkus strokovne usposobljenosti do 01.01.2013.

Tako je potrebno, da se varnostno osebje vsakih pet let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja ali na podlagi inšpekcijskega ukrepa iz 7. točke prvega odstavka 74. člena tega zakona udeleži obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in uspešno opravi obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Termine seminarjev za obdobno strokovno izpopolnjevanje bomo na CPU usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov oziroma v skladu s potrebami naročnika.

 

PROGRAMI

 • Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja (oseba mora imeti NPK za varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko, varnostnika/varnostnico, varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico, varnostnika telesnega stražarja/varnostnico telesno stražarko ali operaterja/operaterko VNC oz. strokovno usposobljenost za opravljanje teh del).
 • Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja
 • Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika

Izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine

Strokovno izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Program izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk je namenjen varnostnikom, ki že opravljajo naloge prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, in za tiste varnostnike, ki to želijo opravljati.
 • Program izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk velja tudi kot obdobni program izpopolnjevanja.

KDO SE LAHKO V PROGRAM VKLJUČI?

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik/varnostnica oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje teh del.

Izpopolnjevanje traja najmanj 16 ur.

Po uspešno zaključenem usposabljanju kandidat pristopi k preizkusu usposobljenosti.

Termine seminarjev strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj bomo na CPU usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov oziroma v skladu s potrebami naročnika.

Strokovno izpopolnjevanje za varovanje v gostinskih lokalih

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Program izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih je namenjen varnostnikom in varnostnim menedžerjem, ki se želijo usposobiti za delo pri varovanju prireditev v gostinskih lokalih.
 • Program izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih velja tudi kot obdobni program izpopolnjevanja.

KDO SE LAHKO V PROGRAM VKLJUČI?

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik/varnostnica oziroma varnostni menedžer/varnostna menedžerka oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje teh del.

Izpopolnjevanje traja najmanj 18  ur.

Po uspešno zaključenem usposabljanju kandidat pristopi k preizkusu usposobljenosti.

Termine seminarjev dopolnilnih strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj bomo na CPU usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov oziroma v skladu s potrebami naročnika.

Usposabljanje za uporabo plinskega razpršilca

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Program izpopolnjevanja je namenjen varnostnemu osebju, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in pri svojem delu nosi in uporablja plinski razpršilec.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?

 • Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo za varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko, varnostnika/varnostnico, varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico, varnostnika telesnega stražarja/varnostnico telesno stražarko ali varnostni menedžer/menedžerka oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje teh del.

Izpopolnjevanje s preizkusom usposobljenosti traja najmanj 5 ur.

Izpopolnjevanje za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Program je namenjen varnostnikom, ki se želijo usposobiti za delo varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja, z izvajanjem kontrole vstopa in izstopa, pri kateri je treba opravljati preventivna varnostna opravila in zagotavljati kontroliran prehod oseb, prtljage, tovora, pošte in vozil z uporabo rentgenskih naprav, z vrati in ročnimi detektorji kovin ter drugimi sredstvi zaradi preprečevanja vnosa oziroma iznosa prepovedanih oziroma nevarnih snovi in predmetov (področje varovanja državnih organov, pristanišč, jedrskih objektov, civilnega letalstva in drugih varnostno ogroženih objektov), kot to določajo predpisi, standardi in priporočena praks.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?

 • Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje del varnostnika, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, pravico do uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika (varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik, varnostnik telesni stražar ali varnostni menedžer).

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI SE ŽELI USPOSABLJATI:

 • Veljavno zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo z ionizirajočimi sevanji, ki ga izda pooblaščeni zdravnik o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za izpostavljene delavce po potrjeni oceni varstva izpostavljenih delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj. Veljavno opravljeno usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (veljavnost usposabljanja pet let).

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje traja 72 ur.

Po uspešno zaključenem usposabljanju kandidat pristopi k preizkusu usposobljenosti.

Obdobno izpopolnjevanje za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja

 

Obdobno strokovno izpopolnjevanje traja 32 ur.

Po uspešno zaključenem obdobnem izpopolnjevanju kandidat pristopi k preizkusu usposobljenosti.

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti

Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk velja tudi kot obdobni program izpopolnjevanja. Varnostnik, ki opravlja naloge prevoza in varovanja gotovine in drugih vrednostnih pošiljk se mora vsakih pet let udeležiti programa usposabljanja in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Program je pripravljen za varnostnike, ki že opravljajo naloge prevoza in varovanja  gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk in za tiste varnostnike, ki to želijo opravljati.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM IN POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRISTOPITI NA IZPOPOLNJEVANJE?

 • Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje teh del,
 • Oseba mora imeti potrdilo o uspešno opravljenem obdobnem strokovnem izpolnjevanju za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk,
 • Oseba predloži dokazilo o znanju tujega jezika, vsaj  na ravni A1 po Skupnem evropskem referenčnem okvirju za jezike (CEFR), npr. kopijo spričevala OŠ, s katerega je razvidno znanje.

Strokovno usposabljanje s preveritvijo teoretičnega in praktičnega znanja traja najmanj 16 ur.

Obdobno usposabljanje in ispopolnjevanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (PIVS)

Namen obdobnega izpopolnjevanja je, da inženirji ohranijo znanje oziroma, da se seznanijo z novimi predpisi.

Usposabljanje in ispospolnjevanje za nošenje in uporabo strelnega orožja

CPU organizira in izvaja usposabljanje in ispopolnjevanje s področja nošenja in uporabe strelnega orožja. Namen usposabljanja je ustrzno in pravilno rokovanje ter uporaba strelnega orožja.

URŠKA KAVČIČ RIHAR

T: +386 (0)1 5897 652
E: urska.kavcic-rihar@cpu.si

URŠKA KAVČIČ RIHAR

T: +386 (0)1 5897 652
E: urska.kavcic-rihar@cpu.si

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.