Vsebina in prijava

logo-kompetence 2


 

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki je namenjen vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let, vas vabimo na usposabljanje, ki prinaša nova poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje. Nosilec projekta je Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji:

 • MODUL 1: Metode in tehnike vodenja proizvodnje in
 • MODUL 2: Mehke veščine vodenja

Menimo, da je dobro usposobljen vodja proizvodnje ključnega pomena za vsako proizvodnjo, saj v prvi vrsti skrbi, da vsi procesi tečejo brez zastojev.
Z ustreznimi znanji in uporabo sodobnih metod pa lahko vašo proizvodnjo ne le dobro vodi brez zastojev, temveč z uvajanjem določenih sprememb doseže številne prihranke, krajše čase, manjše zaloge in nižje stroške.

Vodje v proizvodnji morajo biti sposobni slediti trendu sprememb, katerih osnovna ideja je racionalizacija procesov, vitka proizvodnja, vpeljava novih metod spremljanja proizvodnje, kar vse vodi do znižanja stroškov ter povečanje konkurenčnosti.


MODUL 1- METODE IN TEHNIKE VODENJA PROIZVODNJE

1. PROIZVODNJA IN PROIZVODNI PROCESI

 • Kako opredelimo:  kakovost, produktivnost, pretočnost, skupno učinkovitost
 • Kaj je proizvodnja in kakšne proizvodnje procese poznamo, kako jih delimo
  Principi vitke proizvodnje
 • Sedem glavnih izgub v proizvodnji: gibanje, čakanje, prevelika proizvodnja, prevečLETAK-PDF-VSŠ
 • procesnih korakov, napake, zaloge, transport
 • Izboljšave proizvodnega procesa in ekonomski učinki izboljšav
 • Proizvodna dokumentacija: x-R karte, TPM karte, sprostitve proizvodnih procesov, tehnološki postopki, …

2. VODENJE DOKUMENTACIJE

 • Katero dokumentacijo morajo voditi uspešni proizvodni procesi: dokumentacija o kakovosti izdelka, operativna dokumentacija procesa ( x-R karte, sprostitve procesov, skladiščne zaloge, tehnološki postopki,…)
 • Zakaj se mora voditi dokumentacija (status A pri kupcu, cp, cpk, pareto gaussova
  krivulja, …)
 • Kako vodimo dokumentacijo: ročno, PC, že pripravljeni obrazci

3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE

 • Kontinuirano zagotavljanje kakovost in neprestane izboljšave
 • Načini merjenja kakovosti
 • Ključni principi za zagotavljanja kakovosti
 • Notranje  in zunanje presoje kakovosti, namen presoj, stopnja skladnosti
 • Skrb za dobro stanje delovnih sredstev
 • Kalibriranje in umerjanje merilnih priprav
 • Analiza merilnih sistemov (gage r&r)

4. PLANIRANJE PROIZVODNJE

 • Osnove planiranja proizvodnje, plan prodaje, predvidevanja, povpraševanja v prihodnosti
 • Kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni plan
 • Povezovanje različnih oddelkov pri planiranju

5. VZDRŽEVANJE

 • Razlogi za temeljito vzdrževanje opreme – TPM
 • Kako deluje TPM
 • Zakaj uvesti TPM
 • Načrtovanje TPM
 • Dokumentacija strojev in opreme

6. TEHNIKE IN METODE ZA PROIZVODNE PROCESE

 • Opiši principe vitke proizvodnje
 • Izračun učinkovitost delovnih sredstev po principu OEE
 • Kaj je TPM, uporaba in osnovni principi uporabe
 • Metoda 5S, kje se izvaja, principi (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)
 • Metoda Poka-Yoke, kje se izvaja, principi
 • Metoda Kanban, kje se izvaja, principi
 • Metoda Kaizen, kje se izvaja, principi (stalne izboljšave, brain storming, sestava tima
 • Metoda 6-sigma, kje se izvaja, principi (metodologija, sistematičnost, logistika, nabava, računovodstvo….), projektni obrazec, uskladitev ciljev, analiza problema, faze metodologije DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve, Control)

7. IMPLEMENTACIJA SISTEMOV V PROIZVODNJO

Predstavitev uspešno implementiranih projektov, predstavitev doseženih napredkov, tako v operativnem kot v ekonomskem smislu

 • Primer 1: ZMANJŠANJE LOMA ORODIJ  (uporabljena orodja: brain storming, paretovo pravilo, pie chart, 5s, smed, …)
  Ekonomski prihranek: 70% znižanje loma orodij.
 • Primer 2: SPOSOBNOST PROIZVODNIH PROCESOV (uporabljena orodja: 5s,
  analiza merilnih sistemov MSA, gage r&r študija, sposobnost procesa, analiza numeričnih podatkov, normalna razporeditev podatkov, …)
  Stabilizirali proizvodni proces, povečanje produktivnosti na dveh paradnih artiklih.
 • Primer 3: PROJEKT UREDITVE IN OPTIMIZACIJE DELOVNIH MEST (uporabljena orodja (kanban, kaizen, 5s, …)
  Povečali motiviranost zaposlenih, zvišali kvaliteto dela in zmanjšali določene pretočne čase.
 • Primer 4: Z lean manufactoring in 6sigmo izpeljati in izboljšati produktivnost od začetka proizvodnega procesa do kupca. Uporaba vseh orodij vitke proizvodnje od Value strip mapping, do kanban, kaizen, 5s, smed, brain storming, …

MODUL 2 – MEHKE VEŠČINE VODENJA

 1. VODENJE

Glavne naloge vodje: gospodarjenje z viri, kompetence in moč vodje, viri moči, slabi delavci, kaj je kakovost vodenja, pričakovanja menedžmenta

 • Vloga in mesto vodje
 • Psihološke podlage za vodenje
 • Vodenje kot storitev in njena kakovost
 • Učinkovitost in uspešnost
 • Načrtovanje, organizacija, delo z ljudmi, nadzor, stili vodenja, prednosti in slabosti, pristop in faze situacijskega vodenja, diagnoza, prilagajanje in dogovor: faze vodenja, stili vodenja, situacijsko vodenje

2. MOTIVACIJA

Je motiviranje potrebno, individualen pristop, uporaba teoretičnih izhodišč v praksi, pogoji za dobro motivacijo

 • Kaj je motivacija
 • Vrste motivov; zunanji – notranji
 • Hierarhija potreb
 • Dvojni sistem potreb
 • Ključni faktorji za motivacijo

3. KOMUNIKACIJA

Ledena gora, verbalna in neverbalna komunikacija, konflikt – glajenje, izogibanje, arbitraža, vprašalna tehnika

 • Osnove komunikacije
 • Konflikti in njihovo reševanje
 • Pozitivno sporočilo
 • Negativno sporočilo

4. TIMSKO DELO

Razvijte pravila igre glede namena tima, Razvijte pravila igre za timsko obnašanje, Razvijte merila za napredek timskega dela, Vloge v timu in njihovi nosilci

 • Določanje namena in ciljev tima
 • Vloge v timu
 • Ohranjanje in izboljševanje delovanja tima

5. VIZUALIZACIJA UČINKOVITOSTI

Posredovanje podatkov članom kolektiva: kaj sporočamo, komu je namenjeno sporočilo, kako to opraviti, analiza stanja, postavljanje in zagotavljanje ciljev

 • Določanje namena
 • Določanje skupine
 • Določanje metod in tehnik
 • Določanje ciljev in osnove vodenja s cilji

Predavateljagumb-info-urnik

Bojan Fišinger, ing. stroj., black belt, strokovnjak na področju metod in tehnik vitke proizvodnje s prakso iz proizvodnje ter številnimi uspešno vpeljanimi primeri optimizacije.

Vladimir Pirc, dipl.org.dela, z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje ter s stažem predavatelja že od leta 1995. Predava na višjih strokovnih šolah ter svetuje podjetnikom.


 

Dodatne informacije

Sonja Novak, 01 5897 668, sonja.novak@cpu.si ali Sašo Pristavec, 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si


Aktualni termini

 

9  10


 

Za več info, prosimo, pokličite zgornji kontakt.


 

Podatki o seminarju
 • Cena : Brezplačno za 45+
 • Pričetek : 11-06-2019
 • Trajanje : 4 dni, od 9.00 do 14.45
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec, 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno