Vsebina in prijava

Sklepanje pogodb glede nepremičnin s poudarkom na oblikovanju zemljiškoknjižnih dovolil je seminar s knjigo, ki ga pripravljamo v sodelovnju z Inštitutom za nepremičninsko pravo Maribor.

                                      INP-Maribor-LOGO-final_transparent

Sklepanje pogodb - naslovnica-porezana

“VSI UDELEŽENCI SEMINARJA PREJMEJO KNJIGO Sklepanje pogodb glede nepremičnin in oblikovanje zemljiškoknjižnih dovolil V VREDNOSTI 76,65 EUR.”

 

 

 

 

 

Postopek sklepanja pogodb, ki so podlaga za prenos lastninske pravice ali pridobitev izvedene stvarne pravice, je kompleksen postopek, pri katerem je treba upoštevati tako podatke o namenski rabi zemljišča, davčne predpise, prostorske ukrepe in omejitve, kakor tudi obligacijskopravne, stvarnopravne in zemljiškoknjižne vidike.

Seminar je oblikovan aplikativno na konkretnih primerih, kjer bomo predstavili vsebino pogodb oziroma zemljiškoknjižnih dovolil za:

 • prenos oziroma pridobitev lastninske pravice, solastnine in skupne lastnine,
 • pridobitev, prenos in prenehanje stavbne pravice,
 • pridobitev, prenos, utesnitev in prenehanje hipoteke,
 • pridobitev, utesnitev in prenehanje stvarnih in osebnih služnosti ter
 • pridobitev, utesnitev in prenehanje pravih in nepravih stvarnih bremen.

Opozorili bomo tudi na posebne predpise, ki veljajo za razpolaganje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, glede na dejstvo, da sta v letošnjem letu pričela veljati novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 


Program seminarja

9.00-10.30:

– Osvežitev temeljnih pojmov s področja nepremičninskega stvarnega prava

– Pogodbe in zemljiškoknjižna dovolila za pridobitev, prenos, utesnitev in prenehanje stavbne pravice:

 • splošni pravni režim pridobitve, prenosa, utesnitve in prenehanja stavbna pravica
 • posebni pravni režim ustanovitve stavbne pravice po ZSPDSLS-1 in uredbi
 • stavbna pravica na javnem dobru

10.30-10.45 (odmor)

10.45-12.15

– Pogodbe in zemljiškoknjižna dovolila za pridobitev, utesnitev in prenehanje

 • stvarnih in osebnih služnosti ter
 • pravih in nepravih stvarnih bremen

12.15-13.00 (odmor)

13.00-14.30

– Pogodbe in zemljiškoknjižna dovolila za pridobitev, prenos, utesnitev in prenehanje

 • hipoteke
 • Pogodbe in zemljiškoknjižna dovolila za prenos oziroma pridobitev
 • lastninske pravice

Dobrodošla so tudi vaša vprašanja. Konkretne primere lahko obravnavamo tudi individualno po dogodku.  


Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen osebam, ki delujejo na področju nepremičninskega pogodbenega prava.


Predavatelj

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS;  član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR.


Kotizacija

Cena seminarja znaša 160,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 195,20 EUR).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, postrežbo men odmori in knjigo.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4005-6206.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 160,00 + 22 % DDV (za plačilo 195,20 EUR)
 • Pričetek : 14-06-2019
 • Trajanje : 6 ur (9.00 - 14.30)
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec
 • Lokacija : Kardeljeva pl. 27a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno (do zasedbe mest)