Brezplačna usposabljanja

Brezplačna usposabljanja

BREZPLAČNO pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc sofinanciranje

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc smo pripravili nabor stokovnih izobraževalnih vsebin, ki so namenjene vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let. 

Udeležba na usposabljanjih prinaša nova poklicna znanja, ki omogoča boljše in kakovostnejše delo ter nove poklicne priložnosti.

 


Trenutna brezplačna usposabljanja

  • Hišnik – priprave za pridobitev NPK
  • Usposabljanje za preglednika manj zahtevnih inštalacij – priprava na pridobitev NPK
  • Vodja skupine v proizvodnji – modul: Metode in tehnike vodenja proizvodnje, NPK

Za več informacij, prosimo, pokličite: Sašo Pristavec, 01 5897 659, ali pošljite mail: saso.pristavec@cpu.si.


Opis dejavnosti

V okviru javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za izobraževanje zaposlenih oseb. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


Nosilec projekta je Center za dopisno izobraževanje Univerzum.


Partnerji

  • Center za poslovno usposabljanje
  • Agora
  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  • Glotta Nova

Financer

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija.


Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih.


Ciljne skupine vsi zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.


Aktivnosti

Izvajanje brezplačnih programov iz vsebin: računalništva, tujih jezikov, slovenskega jezika za tujce, zdravja na delovnem mestu, komunikacije, motivacije, reševanja konfliktov, prilagajanja na spremembe in druge splošne neformalne vsebine. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.


Rezultati

Izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki so manj usposobljeni in z nižjo izobrazbo. Kazalniki učinka: V projekt bo od junija 2016 do marca 2017 vključenih 2197 udeležencev. Kazalnik rezultata: Pričakujemo 2153 udeležencev, ki bodo uspešno zaključili izobraževalni program.


Trajanje projekta

2016  – 2019


Financer

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

sofinancirana-brezplačna-usposabljanja


Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

KATALOG 2019