Žičničarstvo in nadzor na smučiščih

Žičničarstvo in nadzor na smučiščih

Center za poslovno usposabljanje usposabljanja nadzornike smučišč, ki želijo pridobiti službene izkaznice v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih (link http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6861 ) in Pravilnikom o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem ter praktičnem znanju smučanja (link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8670)

Center za posolovno usposabljanje je pooblaščena izvajalec za usposabljanje in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za  osebja za obratovanje žičniških naprav v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (link:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7260)

Prijava na novice
V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodki s področja žičničarstva in nadzora na smučiščih se naročite na prejemanje naših novic.Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za nadzornike smučišč

 

Temeljno usposabljanje nadzornikov smučišč

Center za poslovno usposabljanje je z odločbo Ministrstva za notranje zadeve pridobil pooblastilo za izvajanje programov usposabljanja nadzornikov smučišč.

Uspešno opravljeno usposabljanje je eden od pogojev, ki jih mora izpolnjevati kandidat, če želi pridobiti službeno izkaznico za delo nadzornika na smučišču.

Nadzornik je lahko oseba, ki:

 1. je stara najmanj 18 let,
 2. ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije,
 3. je zdravstveno in psihično sposobna glede na vrsto dela, ki ga bo opravljala,
 4. ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
 5. izpolnjuje pogoje usposobljenosti,
 6. aktivno obvlada slovenski jezik,
 7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 8. ni bila več kot dvakrat s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno za prekrške zoper javni red in mir z elementi nasilja ali za prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ali za prekrške po tem zakonu in ji je bila izrečena globa.

Za več informacij, kliknite na naslednjo povezavo >>> LINKObdobno izpopolnjevanje nadzornikov smučišč

Nadzornik se mora vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja.

Vabilo in program Nadzornik smučišč – obdobno izpopolnjevanje – kliknite na povezavo >>> LINK

Opravljeno obdobno izpopolnjevanje je eden od pogojev za podaljšanje veljavnosti službene izkaznice.Usposabljanje osebja za obratovanje žičniških naprav

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje izvaja programe usposabljanja in preizkuse strokovne usposobljenosti na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, ki predpisuje način in vsebine usposabljanja.

Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za vodje obratovanja žičniških naprav in njihove namestnike in strojnike žičniških naprav je razpisano vsako leto in se izvaja  v obdobju od septembra do decembra.

Preiskus strokovne usposobljenosti za strojnike voznike žičniških naprav je praviloma objavljen trikrat na leto in je odprt za vse smučarske centre, ki želijo prijaviti kandidate na preverjanje. Center za poslovno usposabljanje sprejema prijave od oktobra do začetka junija in organizira preizkuse na terenu, ko zbere minimalno zahtevano število kandidatov (5).Vodje obratovanja žičniških naprav in njihovi namestniki

Vsebine programov za vodje obratovanja. Več o tem >>>

 • Vodja obratovanja vlečnice

Pogoji za kandidate:

 • usposobljenost po programu navedenega  pravilnika za strojnika vlečnice in tri leta delovnih izkušenj kot strojnik vlečnice ali
 • usposobljenost po programu navedenega pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter eno leto delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba (7. raven) in najmanj pet let delovnih izkušenj pri upravljavcu žičniških naprav povezanih z obratovanjem ali vzdrževanjem žičniških naprav, kar kandidat dokazuje z izjavo vodje obratovanja.

Več o programu in prijave, kliknite na povezavo >>> LINK


 • Vodja obratovanja krožne žičnice

Pogoji za kandidate:

 • usposobljenost po programu navedenega pravilnika za vodjo obratovanja vlečnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja vlečnice ali
 • usposobljenost po programu navedenega pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter dve leti delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri

Več o programu in prijave, kliknite na povezavo >>> LINK


 • Vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače

Pogoji za kandidate:

 • usposobljenost po programu navedenega pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja krožne žičnice ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri in usposobljenost po programu tega pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice.

Več o programu in prijave, kliknite na povezavo >>>LINKStrojniki žičniških naprav

Strojnik je oseba, ki je strokovno usposobljena za vožnjo in vzdrževanje žičniških naprav. Vsebine programov za strojnike.

 • Strojnik vlečnice

Pogoji za kandidate:

 • starost najmanj 18 let in
 • usposobljenost po programu navedenega pravilnika za voznika vlečnic in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) tehnične smeri (elektro, strojne, gradbene, prometne ali mehatronik) ali
 • najmanj druga končana srednja poklicna izobrazba (4. raven) in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav.

Več o programu in prijave, kliknite na povezavo >>> LINK


 • Strojnik krožne žičnice

Pogoji za kandidate:

 • starost najmanj 18 let in
 • usposobljenost po programu navedenega pravilnika za voznika krožne žičnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • usposobljenost po programu navedenega pravilnika za strojnika vlečnic in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) tehnične smeri (elektro, strojna, gradbena, prometna in mehatronik) ali
 • končana najmanj druga srednja poklicna izobrazba (4. raven) in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav.

Več o programu in prijave, kliknite na povezavo >>> LINK


 • Strojnik nihalne žičnice in vzpenjače

Pogoji za kandidate:

 • usposobljenost po programu navdenega pravilnika za strojnika krožne žičnice.

Prijava – Preizkus strokovne usposobljenosti za strojnika voznika nihalne žičnice in vzpenjače >>> LINKStrojnik – voznik žičniških naprav

Strojnik je oseba, ki je strokovno usposobljena za vožnjo in vzdrževanje žičniških naprav. Vsebine programov za strojnike.

 • Strojnik – voznik vlečnice

Pogoji za kandidate:

 • starost najmanj 18 let,
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika ali
 • končana najmanj osnovna šola in tri sezone delovnih izkušenj na žičniški napravi ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).

Več o programu in prijave, kliknite na povezavo >>> LINK


 • Strojnik – voznik krožne žičnice

Pogoji za kandidate:

 • starost najmanj 18 let,
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika in eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičnice ali
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri ter eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju vlečnice ali
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in druga končana srednja poklicna izobrazba (IV stopnja) ter tri leta delovnih izkušenj, od tega dve sezoni kot strojnik vlečnice ali
 • najmanj druga končana srednja izobrazba (V. stopnja);

Več o programu in prijave, kliknite na povezavo >>> LINK


 • Strojnik – voznik nihalne žičnice in vzpenjače

Pogoji za kandidate:

 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika krožne žičnice.

Za prijavo, prosimo, kontaktirajte Barbaro Krajnc, 01 5897 655, barbara.krajnc@cpu.si 

Posebna strokovna dela z vrvmi

so spletanje in krajšanje pramenastih vrvi, zalivanje vrvnih konusov, popuščanje nosilnih vrvi in sanacije poškodb na vrveh.

Vsebine programa za posebna dela z vrvmi (priloga PDF)


Dodatne informacije

Vsa pojasnila ter ostale informacije vam bo posredovala Barbara Krajnc, T / 01 5897 655, barbara.krajnc@cpu.si