Vse o NPK

Vse o NPK

Kaj je NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija

(NPK) je: Portrait of focus man working at home

 • postopek pridobitve javno – veljavne listine (certifikata)
 • postopek pridobitve poklica
 • proces priznavanja oziroma potrditve že pridobljenih znanj in spretnosti.

Kako pridobiti NPK na CPU

CPU je izvajalec postopkov preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znanja za več kot 50 različnih poklicev. Od leta 2007 pa do danes smo podelili že več kot osem tisoč (8000) certifikatov NPK.

Kandidat se prijavi v postopek na razpisan prijavni rok.
CPU nudi pomoč svetovalca, ki kandidatu pomaga v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.
Če kandidat izpolnjuje formalne pogoje za pridobitev NPK, začneta skupaj s svetovalcem pripravljati osebno zbirno mapo o njegovih izkušnjah, glede na vsebino posameznega NPK.  
Če kandidatu manjkajo določene izkušnje ali znanje, ki jih katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za posamezen NPK predpisuje, ima kandidat možnost, da manjkajoča znanje in izkušnje pridobi naknadno z usposabljanjem.
Osebno zbirno mapo obravnava pristojna izpitna komisija, ki jo imenuje Državni izpitni center. Komisija zbirno mapo pregleda in ovrednoti.
Če komisija na podlagi kriterijev za vrednotenje dokazil v zbirni mapi oceni, da je zbirna mapa ustrezna, jo potrdi in kandidat si pridobi certifikat brez preverjanja.
Če komisija oceni, da dokazila niso zadostna, kandidata napoti na preverjanje znanja. Če je kandidat uspešen, prejme certifikat o NPK.

Prednosti NPK za kandidata

NPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in tako posamezniku omogoči, da pridobi certifikat NPK za določeno poklicno področje. Prednosti so:
večja možnost zaposlitve ali napredovanja v poklicu;
hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;
razvoj poklicne kariere in osebni razvoj – priznajo se rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivate skozi vse življenje;
lažje prehajanje iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je NPK javno – veljavna listina;
večja konkurenčnost na trgu dela, tako v Sloveniji kot v državah EU;
napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobite javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;
osnova za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;
večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;
potrditev tistega znanja, ki ste si ga pridobivali na kakršen koli način v preteklosti (pridobljenega z delom, samoizobraževanjem, tečaji, idr.).

Prednosti NPK za delodajalca

Delodajalci pridobijo:

 • usposobljenost delavca;
 • fleksibilen posameznik, ki se ga lahko v relativno kratkem času tudi preusmeri oz. prekvalificira;
 • prožnost in hitra odzivnost na tehnološke spremembe, spremembe v delovnih procesih in v naravi dela;
 • možnost sodelovanja podjetij v vseh fazah priprave NPK-ja;
 • dokaj hitro in enostavno pridobivanje javnih listin oz. specifičnih strokovnih znanj in kompetenc, ki jih podjetja potrebujejo;
 • možnost premagovanja kadrovskih omejitev pri zaposlovanju zaradi pomanjkanja javnih listin;
 • možnost dodatnih kvalifikacij ali specializacij za zaposlene, možnost prekvalifikacij, ipd.;
 • večja eksternost in kakovost postopkov pridobivanja kvalifikacij;
 • večja transparentnost kadrovanja, lažje usklajevanje delavcev in delovnih mest ter s tem boljša izkoriščenost znanja in večja produktivnost podjetja.


Aktualni NPK (redne izvedbe čez vse leto)

 • Hišnik / hišnica
 • Izvajalec / izvajalka visokih gradenj
 • Izvajalec / izvajalka betonskih nizkih gradenj
 • Knjigovodja / knjigovodkinja
 • Modni stilist /stilistka
 • Računovodja / računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode
 • Posrednik / posrednica za nepremičnine
 • Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
 • Vodja delovne skupine v proizvodnji
 • Vodja projekta

RAZPISANI TERMINI PREVERJANJOstali NPK (izvedba 1x letno)

 • Špediter / špediterka
 • Pomočnik natakarja / natakarice
 • Pomočnik kuharja / kuharice
 • Turistični informator / informatorka
 • Turistični animator / animatorka
 • Vinski svetovalec / vinska svetovalka sommelier
 • Vodja hotelske recepcije
 • Menedžer / menedžerka manjšega hotela
 • Izvajalec / izvajalka del nizkih gradenj
 • Vgrajevalec / vgrajevalka ognjevzdržnih materialov
 • Izdelovalec / izdelovalka spletnih strani
 • Oblikovalec / oblikovalka spletnih strani
 • Vzdrževalec / vzdrževalka računalniške programske opreme
 • Vzdrževalec / vzdrževalka računalniške strojne opreme
 • Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze
 • Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
 • Voznik / voznica v cestnem prometu
 • Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov
 • Operater VNC / operaterka VNC
 • Pooblaščen inženir varnostnih sistemov / pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
 • Varnostnik / varnostnica
 • Varnostnik čuvaj / varnostnica čuvajka
 • Varnostni menedžer / varnostna menedžerka
 • Varnostnik nadzornik / varnostnica nadzornica
 • Varnostni tehnik / varnostna tehnica
 • Varnostnik telesni stražar / varnostnica telesna stražarka
 • Hidrotehnični delavec / hidrotehnična delavka
 • Upravljalec / upravljalka vodne infrastrukture
 • Vodovarstveni/a nadzornik/ca
 • Vodja projektne naloge

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije o postopkih v zvezi z NPK vam bo posredovala Urška Rihar Kavčič, T / 01 589 76 52, urska.kavcic-rihar@cpu.si.

Katalog

optera is open source marketing automation