Nepremičninsko posredovanje, NPK

Nepremičninsko posredovanje, NPK

Prijava na novice
V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodki s področja nepremičnin in nepremičninskega posredovanja se naročite na prejemanje naših novic.


Nepremičninsko posredovanje – oseba, ki želi opravljati delo nepremičninskega posrednika mora pridobiti ustrezno licenco za opravljanje posla pri pristojnem ministrstvu. Status nepremičninskega posrednika pa pridobi z dnem vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov.

Pogoj za pridobitev licence in vpis v register je med drugim tudi pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija »posrednik/posrednica za nepremičnine« in s tem certifikat NPK.

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

 • Višješolska strokovna izobrazba ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006  in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Termini izpitnih rokov (prijava v postopek) so navedeni v priloženi prijavi.

nepremičninsko posredovanje, licenca za nepremičninskega posrednika    izpitni katalog ARSO - hladilna tehnika  ikonca VLOGA za NPK 2017

 


Priprave na Nacionalno poklicno kvalifikacijo posrednik/posrednica za nepremičnine

Razpisani termini v letu 2018Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov

Pridobitev ustrezne licence pa je pogojena s pogoji, ki jih mora posameznik izpolnjevati. Posameznik izpolnjuje pogoje, če ima  zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo, ima opravljen strokovni izpit v skladu s Zakonom o nepremičninskem posredovanju – UPB1 (Ur. l., številka 72/2006) in če ni bil pravnomočno in nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
Strokovni izpit se po 32. členu ZNPosr – UPB1 izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. 

Razpisani termini v letu 2018

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije v zvezi z osnovnim in dopolnilnim usposabljanjem za nepremičninske posrednike vam bo posredoval Sašo Pristavec, T/ 01 589 76 59, saso.pristavec@cpu.si.NPK odpira vrata
Kandidat z nacionalno poklicno kvalifikacijo ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu. Prednosti pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije so:

• omogoča se dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;

• omogoča se razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se priznajo rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo skozi vse življenje;

• kandidat lažje prehaja iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina;

• kandidat je na trgu dela konkurenčnejši, tako v Sloveniji kot v državah EU;

• kandidat lahko napreduje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;

• kandidat pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;

• omogočata se večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;

• poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:
• so skozi življenje pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;

• so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;

• želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program

Kako do NPK-ja
V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije kandidat dokazuje svojo uspo­sobljenost in znanje za opravl­janje določenih opravil glede na izbrani katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo. Postopek pridobivanja NPK se v grobem deli na tri sklope:

1. prijava kandidata

2. svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja)

3. preverjanje in potrjevanje NPK

Kaj je certifikatni sistem?

 • Je sistem javno vzpostavljenih institucij (teles), ki omogoča podeljevanje certifikatov.
 • Je proces, ki vsem omogoča, da si pridobijo formalno priznanje oz. potrdilo za spretnosti in znanje, ki ga že imajo.

Koncept certifikatnega sistema

 • Pomembno je samo to, da posameznik lahko dokaže to, kar se je naučil in kar zna delat
 • Ni pomemben način pridobivanja znanja.
 • Skrita znanja so izjemno pomembna za podjetja, posameznike in družbo.

Izvor potrjevanja neformalnega znanja
Izkustvena znanja so stara skoraj toliko kot človek, vendar niso bila sistematično urejena. Sistematično urejanje in priznavanje sega v ZDA v sedemdeseta leta, v Evropi pa v osemdeseta leta prejšnjega stoletja.

Certifikat je:

 • sredstvo, s katerim se zabeležijo rezultati učenja skozi vse življenje;
 • uradno priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja (ekonomska in socialna vrednost);
 • enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu.

Poklicna kvalifikacija pomeni:

 • za delodajalca usposobljenost delavca;
 • za posameznika možnost dokazovanja oz. identifikacije skritega znanja in spretnosti (pridobljene z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanja s prejšnjih delovnih mest, idr.).

Cilji certifikatnega sistema

 • Posamezniki s certifikati se bodo hitreje odzivali na potrebe trga dela.
 • Večja ekonomska učinkovitost, prilagodljivost gospodarstvu, socialna vključenost.
 • Zmanjšanje števila brezposelnih.

Še več o NPK

Katalog

optera is open source marketing automation