Inženir varovanja

Vabimo vas na predstavitev programa Inženir varovanja in svetovanje glede vpisa

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si . Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

informativna prijava vsš cpu

Zakaj postati inženir varovanjainženir varovanja

Zato, ker zanimanje za varnostne vede narašča, poklic inženir varovanja pa je dinamičen in zanimiv. Vključuje številne vidike načrtovanja in organiziranja varnosti, od zasebnega varovanja, v skladu s predpisi, standardi in kodeksi varovanja do nadzora in varnega izvajanja storitev zasebnega varovanja. Študentje programa Varovanje spoznajo taktiko varovanja, rokovanje z orožjem, taktiko varovanja z vozili kot tudi tehnična sredstva za varovanje oseb in premoženja.

Naučili se boste delovati v skladu s predpisi in učinkovito komunicirati v skladu s poslovno etiko in dobrimi običaji. Usposobili se boste tudi za naročanje in uporabo projektne in tehnične dokumentacije, za sodelovanje pri izdelovanju posameznih načrtov varovanj in za spremljanje izvajanja projektov varovanja.

Strokovna izobrazba Višja strokovna šola Ljubljana - informacije o vpisu
Višja strokovna šola CPU – smer varovanje izobražuje študente za različna specializirana dela v poslovanju, da z dovolj širokim in poglobljenim znanjem vodijo in usmerjajo poslovne procese, znajo opravljati s podatki in informacijami, se zavedajo pomena zagotavljanja kakovosti in posredovanja pridobljenega znanja.

Cilji izobraževanja
Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba 6/1. Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv inženir varovanja / inženirka varovanja. Okrajšava: inž. var.

Izobraževalni program v Sloveniji je javno veljaven. Program je sprejel minister za šolstvo in šport z Odredbo o sprejemu višješolskih študijskih programov (Uradni list št.: 47/2011)

Študente izobražujemo za različna specializirana dela v poslovanju, da z dovolj širokim in poglobljenim znanjem vodijo in usmerjajo poslovne procese, znajo opravljati s podatki in informacijami, se zavedajo pomena zagotavljanja kakovosti in posredovanja pridobljenega znanja.

Trajanje študija na vsš CPU
• Študij traja dve leti
• Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogoji
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo. V višješolski študij se lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Predmetnik je sestavljen iz obveznih, izbirnih in prosto izbirnih predmetov.

Obvezni moduli (80 KT):

  • Poslovno komuniciranje (30 KT): Ekonomika in podjetništvo, Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in informatika v varovanju, Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku, Informacijsko komunikacijski sistemi, Praktično izobraževanje – komuniciranje
  • Varovanje in predpisi (30 KT): Varstvo in zdravje pri delu, Pravo in državna ureditev, Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin z etiko in integriteto, Uvod v zasebno varovanje, Kazensko pravo in kriminalistika, Praktično izobraževanje – varovanje
  • Varovanje in organizacija (20 KT): Upravno pravo, Ukrepi varnostnega osebja, Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj, Praktično izobraževanje – organiziranje

Izbirni moduli v skupnem obsegu 30 KT:

  • Varovanje oseb in premoženja (15 KT): Načrtovanje varovanja oseb, Taktika osebnega varovanja, Specialistična vožnja, Oborožitev in streljanje, Praktično izobraževanje – osebno varovanje
  • Varnostni menedžment (15 KT): Zasebni varnostni menedžment in postopki ter metode nadzora, Načrtovanje varnosti, Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti, Praktično izobraževanje – menedžment
  • Varnostni tehnični sistemi (15 KT): Tehnična sredstva v sistemih varovanja premoženja, Varovanje informacijskih sistemov, Praktično izobraževanje – varnostni sistemi
    Prosto izbirni predmet (5 KT):

Izbrati je potrebno en predmet v obsegu najmanj 5 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija Inženir varovanja
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module / predmete
• enega izmed izbirnih modulov / predmete
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

Katalog

optera is open source marketing automation